Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra xã phường Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ năm quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 785/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau: Mức hỗ trợ 06 triệu đồng/Ban/năm (Trong đó: Hỗ trợ thêm 04 triệu đồng/Ban/năm ngoài mức hỗ trợ đã được kết cấu trong định mức phân bổ chi thường xuyên hoạt động quản lý hành chính nhà nước cấp xã theo ý b1 Điểm b Khoản 10 Mục D Phần II Phụ lục kèm theo Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương).

Nguồn kinh phí thực hiện: Cân đối trong dự toán chi ngân sách cấp xã theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra xã phường Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra xã phường Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra xã phường Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra xã phường Thái Bình

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực