Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chính sách xã hội hóa Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2016/QĐ-UBND NGÀY 22/3/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 300/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2017 và Công văn số 2282/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017, ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn s 1158/STP-XDKTVB ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 350/HĐND-KTNS ngày 09 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nng như sau:

“1. Lập và phê duyệt Danh mục dự án

Theo phân cấp qun lý, các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện căn cứ quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực tế lập Danh mục dự án (kèm theo hồ sơ trình duyệt Danh mục dự án) kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, trình Thường trực HĐND thành phố thông qua theo quy định.”

Điều 2. Điều khon thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- TT, TVT
U, TT.HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Cục Thuế, Quỹ ĐTPT thành phố;
- Báo Đà N
ng, Đài PTTH Đà Nng;
- Cổng TTĐT thành phố
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2017
Ngày hiệu lực 02/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chính sách xã hội hóa Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chính sách xã hội hóa Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 02/10/2017
Ngày hiệu lực 02/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chính sách xã hội hóa Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chính sách xã hội hóa Đà Nẵng

  • 02/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực