Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban cấp huyện Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 14/2019/QĐ-UBND phân cấp nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tỉnh Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban cấp huyện Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền một số hoạt động đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Phân cấp cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

2. Phân cấp cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

3. Phân cấp cho UBND cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III trên địa bàn.

4. Ủy quyền cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra đối với công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

5. Đối với các dự án đầu tư xây dựng do UBND tỉnh quyết định đầu tư, trong đó giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét phân cấp thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán cho UBND cấp huyện thực hiện theo từng dự án cụ thể.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2017.

2. Những nội dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT;
- Công báo tỉnh;
- CV: NCTH;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, KT6(02).(Tr-80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban cấp huyện Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban cấp huyện Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban cấp huyện Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cho Ủy ban cấp huyện Phú Thọ