Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ HẠ TẦNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG HẬU - GIAI ĐOẠN 1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ THẠNH - GIAI ĐOẠN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vị điều chỉnh

Quyết định này quy định về đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1.

b) Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang là đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1.

Điều 2. Giá dịch vụ hạ tầng

1. Giá dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 là 3.200 đồng/m2/năm.

2. Giá dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 là 4.300 đồng/m2/năm.

Giá dịch vụ hạ tầng nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%).

Điều 3. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ hạ tầng

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ hạ tầng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A và Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Tổng Cục Thuế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
-
VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan báo, đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 5;
-Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2018
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành31/12/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp Hậu Giang

            • 31/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực