Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bmột số văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do y ban nhân dân tnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị s02/CT-UB ngày 14/01/1995 về việc thực hiện phân ngành kinh tế quốc dân và phân khu vực, thành phần kinh tế.

2. Chỉ thị s03/2005/CT-UB ngày 20/01/2005 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, gii pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

3. Chỉ thị số 08/2009/CT-UB ngày 13/7/2009 về việc tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tnh Gia Lai.

4. Chỉ thị s11/2009/CT-UB ngày 11/8/2009 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng Công báo tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng Công báo tnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào Danh mục văn bn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát ca y ban nhân dân tnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công btheo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc STư pháp; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu ; Giám đốc các sở; Thtrưởng các ban, ngành; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực
HĐND tnh;
- Đoàn Đại bi
u Quc hội tỉnh;
- Chủ tịc
h, các PCT UBND tnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
o Gia Lai;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm tin học;
- Lưu VT, NC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(09/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực30/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (09/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

            • 20/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực