Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1246/TTr-SKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2019 và Sở Tư pháp tại Báo cáo số 161/BC-STP ngày 17 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ngãi ban hành, gồm:

1. Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý, sản xuất kinh doanh.

2. Chỉ thị số 16/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng: T
nh ủy, HĐND tnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
lmc540.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực10/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành29/10/2019
       Ngày hiệu lực10/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Ngãi

           • 29/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực