Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Quy chế hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2009/TTr-SCT ngày 6 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh (đưa tin);
- V0, V1, V2, V3;
- Các CV NCTH Văn phòng;
- Lưu: VT/TM1.
QĐ29, 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Chủ động phối hợp bằng nhiều hình thức với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời.

4. Khi có thông tin cần phải phối hợp với các cơ quan khác để tiến hành thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó yêu cầu bằng văn bản.

5. Việc trao đổi thông tin về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật, của từng ngành và từng cấp.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh về việc:

- Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Danh sách các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương.

- Sai phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp; những phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để vi phạm pháp luật; những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy chế phối hợp liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, theo dõi, giải quyết các công việc có liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Gửi danh sách cử cán bộ, công chức làm đầu mối của cơ quan, đơn vị mình về Sở Công Thương để phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Khi có sự thay đổi về nhân sự phải bổ sung kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin, tài liệu bằng các hình thức sau: Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax, email).

3. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp: Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra, kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện Quy chế.

4. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

6. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhà nước không được tham mưu, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền.

7. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 6. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

3. Cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Gửi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan (gửi qua đường công văn hoặc email); sao gửi hồ sơ (nếu có yêu cầu).

5. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, công bố thông tin về doanh nghiệp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh lên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán bàng đa cấp đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

7. Làm đầu mối để tiếp nhận các thông tin phản ánh qua hệ thống tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh - 1900588833 liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật và khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp qua các kênh thông tin khác có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Sở Công Thương chủ động, phối hợp với các đơn vị xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

8. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; thanh tra, kiểm tra và xử lý khi có yêu cầu, khi phát hiện có những hành vi vi phạm hoặc theo đơn thư và các thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tiếp nhận báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo mẫu số 16 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người dân, cá nhân liên quan trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

2. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát, điều tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; điều tra xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 8. Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp xin tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(Chú ý: Sở Y tế trước khi xác nhận nội dung quảng cáo nói trên cần phối hợp với Sở Công Thương để xác định doanh nghiệp xin tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế đã được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và Sở Công Thương có văn bản phúc đáp không yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp “đối với hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có sự tham dự của từ 30 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên” trên địa bàn tỉnh).

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.

3. Giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo tại hội nghị, hội thảo, sự kiện về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 9. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và nhãn mác hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan đến hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân có liên quan.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan cung cấp và phản hồi thông tin trên báo chí và mạng xã hội khi có nội dung gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 12. Sở Tài chính

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Phối hợp với các lực lượng chức năng xác định giá trị hàng hóa, tang vật bị tạm giữ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 13. Sở Ngoại vụ

1. Cho phép hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (có người nước ngoài tham gia hoặc có viện trợ, tài trợ của người nước ngoài) cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau khi các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và Sở Công Thương có văn bản phúc đáp không yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (đối với hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có sự tham dự của từ 30 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên) trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin có dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 14. Cục thuế tỉnh

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật về Thuế, Luật Phí và lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Trung tâm Truyền thông tỉnh

Tăng cường các trang viết, phóng sự về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; vận động người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 16. Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định.

2. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 17. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện

Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa không đảm bảo yêu cầu; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Sở Công Thương quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các phòng chức năng và UBND cấp xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; các chiêu thức lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định pháp luật; tuyên truyền đến thôn, tổ dân phố cảnh giác với thủ đoạn biến tướng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

3. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nội dung tại Điều 19 của Quy chế phối hợp.

4. Tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân trên địa bàn liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các đối tượng hoạt động kinh doanh trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

6. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan rà soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn khi có yêu cầu hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Điều 19. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Theo dõi các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân tại các thôn, tổ dân phố quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đề cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vận động nhân dân phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, kịp thời phát giác các hành vi vi phạm báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra xử lý theo quy định.

3. Giao cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác thuộc UBND cấp xã làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân trên địa bàn liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 20. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Chế độ báo cáo

Định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương).

Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 22. Điều khoản thi hành

Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực23/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Quy chế hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Quy chế hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýBùi Văn Khắng
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực23/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Quy chế hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2019/QĐ-UBND Quy chế hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Quảng Ninh

           • 12/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực