Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về sửa đổi chỉ tiêu thuộc tiêu chí trong bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU THUỘC TIÊU CHÍ TRONG BỘ TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình s 24/TTr-VPĐP ngày 20/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Tiêu chí 4.2 thuộc Tiêu chí 4 và Tiêu chí 8.3 thuộc Tiêu chí 8 trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

1. Tiêu chí 4.2 thuộc Tiêu chí 4 được sửa đổi như sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

4

Nhà văn hóa và khu thể thao thôn

4.2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thdục-thể thao

 

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn nghệ, thể thao trong năm.

Thôn có mô hình văn hóa, thể thao, nghệ thuật thu hút từ 60% trở lên người dân thường trú trên địa bàn tham gia sinh hoạt, giao lưu.

2. Tiêu chí 8.3 thuộc Tiêu chí 8 được sửa đổi như sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

8

Thu nhp và hộ nghèo

8.3. Hộ nghèo

Không có hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo do bệnh tật và rủi ro bất khả kháng)

Đạt

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các
phó Chủ tịch UBND tnh;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- Lưu VT, VP3; TTTHCB
bh.55

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýNguyễn Ngọc Thạch
       Ngày ban hành30/08/2019
       Ngày hiệu lực10/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình

            • 30/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực