Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8, bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quản lý khoa học Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI, BSUNG KHOẢN 8, BÃI BỎ KHOẢN 9 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2017/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIN GIANG SỬA ĐI, BSUNG MỘT SĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHSỬ DNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 13/04/2016 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Tiền Giang (gọi tắt là Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND)

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND như sau:

“8. Khoản 4 Điều 31 được sửa đổi, bsung như sau: Chủ trì cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.”

2. Bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND .

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 11 năm 2019.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: KHCN, Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
-
UBND tỉnh: CT, các PCT;
- VP: CVP
, các PCVP;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (Lực, Tâm)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(12/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quản lý khoa học Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quản lý khoa học Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýPhạm Anh Tuấn
       Ngày ban hành15/10/2019
       Ngày hiệu lực11/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (12/11/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quản lý khoa học Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quản lý khoa học Tiền Giang

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực