Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2020/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo ý kiến tại Công văn số 53/HĐND-VP ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (sau đây gọi tắt là cơ quan).

2. Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Đối tượng, chủng loại, số lượng, mức giá và mục đích sử dụng theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý xe ô tô chuyên dùng

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không có định mức sử dụng xe ô tô hoặc có xe ô tô vượt định mức (vượt số lượng) quy định tại Điều 3 Quyết định này: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có xe ô tô vượt tiêu chuẩn (khác chủng loại, vượt mức giá) quy định tại Điều 3 Quyết định này: Được phép tiếp tục sử dụng cho đến khi đủ điều kiện thanh lý theo của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Việc mua sắm mới để bố trí theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Điều 3 Quyết định này: Chỉ trang bị mới đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có đủ xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức hoặc không có nguồn xe ô tô dôi dư đáp ứng yêu cầu về chủng loại để điều chuyển; riêng năm 2020, không thực hiện trang bị mới xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo tiết kiệm trong tình hình dịch Covid-19, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản công và phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1109/QĐHC-CTUBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng áp dụng đối với một số cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đặc thù trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- HTĐT: [email protected];
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
(Kèm theo Quyết định số: 29/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Đối tượng sử dụng

Chủng loại

Số lượng tối đa (xe)

Mức giá tối đa (đồng)/01 xe

Mục đích sử dụng

A

CẤP TỈNH

 

 

 

 

I

Xe chuyên dùng ngành Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

1

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ hoạt động lấy mẫu của phòng thí nghiệm và hoạt động dịch vụ Khoa học và Công nghệ của Trung tâm

2

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (cẩu)

01

1.800.000.000

Phục vụ công tác kiểm định chất lượng

II

Xe chuyên dùng ngành Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

1

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ công tác thu thập các mẫu phân tích

2

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ công tác chi trả tiền giải phóng mặt bằng

III

Xe chuyên dùng ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

1

Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ công tác tuyên truyền thông tin lưu động cơ sở

2

Thư Viện tỉnh

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ luân chuyển lưu động cho cơ sở

3

Bảo Tàng tỉnh

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ chuyên chở hiện vật lưu động

4

Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Xe ô tô trên 16 chỗ

01

1.400.000.000

Chở vận động viên tham gia thi đấu

5

Trung tâm Văn hóa

Xe ô tô tải

02

800.000.000

Chuyên chở trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đi biểu diễn lưu động 01 xe, sân khấu ngoài trời 01 xe

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, văn hóa, văn nghệ lưu động

Xe ô tô trên 16 chỗ

01

1.400.000.000

Chở diễn viên phục vụ nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ lưu động

6

Đoàn nghệ thuật Khmer

Xe ô tô trên 16 chỗ

01

1.400.000.000

Chuyên chở diễn viên biểu diễn nghệ thuật lưu động cơ sở

Xe ô tô tải

02

800.000.000

Chuyên chở trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đi biểu diễn lưu động 01 xe, sân khấu ngoài trời 01 xe

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ tuyên truyền lưu động cơ sở

IV

Xe chuyên dùng ngành Giao thông vận tải

 

 

 

 

1

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Xe ô tô (gắn thiết bị chuyên dùng)

01

850.000.000

Phục vụ công tác Thanh tra giao thông

Xe ô tô bán tải

02

750.000.000

Xe ô tô tải

01

800.000.000

2

Ban An toàn giao thông

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Kiểm tra an toàn giao thông

V

Xe chuyên dùng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

1

Trung tâm Giống nông nghiệp

Xe ô tô tải

01

800.000.000

Phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa

2

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Kiểm tra bảo vệ thực vật

3

Chi cục Kiểm lâm

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Kiểm lâm cơ động

4

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Phục vụ công tác phòng chống dịch (vận chuyển mẫu, vaccin, vật tư)

5

Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (cẩu 5 tấn)

01

1.800.000.000

Cẩu hàng hóa

Xe có kết cấu đặc biệt (nâng hàng nhỏ)

02

300.000.000

Cẩu hàng hóa

VI

Xe chuyên dùng ngành Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

1

Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Xe ô tô (gắn thiết bị chuyên dùng)

01

20.700.000.000

Trực tiếp Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Xe ô tô (gắn thiết bị chuyên dùng).

02

850.000.000

Phóng viên tác nghiệp Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Xe ô tô bán tải

02

750.000.000

Phóng viên tác nghiệp Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

VII

Xe chuyên dùng ngành Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

1

Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật

Xe ô tô trên 16 chỗ

01

1.400.000.000

Phục vụ chở học sinh khuyết tật

2

Trường Cao đẳng nghề (dạy nghề)

Xe ô tô trên 16 chỗ

01

1.400.000.000

Chở giảng viên, học sinh, sinh viên học nghề đi thực tập tại các doanh nghiệp

XIII

Xe chuyên dùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

1

Cơ sở cai nghiện ma túy

Xe ô tô (gắn thiết bị chuyên dùng)

01

850.000.000

Chở học viên đi khám bệnh

Xe ô tô tải (loại nhỏ)

01

300.000.000

Vận chuyển thức ăn

IX

Xe chuyên dùng ngành Xây dựng

 

 

 

 

3

Ban Quản lý dự án 1

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng

4

Ban Quản lý dự án 2

Xe ô tô bán tải

01

750.000.000

Kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng

B

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

1

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho ngành Văn hóa (01 xe/huyện, thị xã, thành phố)

Xe ô tô tải

01

800.000.000

Dùng làm sân khấu, vận chuyển thiết bị ánh sáng phục vụ lưu động

2

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho ngành Môi trường (01 xe/huyện, thị xã, thành phố. Không áp dụng đối với các địa phương đã áp dụng hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng dịch vụ công ích với doanh nghiệp)

Xe ô tô (gắn thiết bị chuyên dùng chở rác, ép rác

01

850.000.000

Đảm bảo vệ sinh môi trường

3

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho ngành Giao thông đô thị.

 

 

 

 

-

Thành phố Sóc Trăng (01 xe/UBND Phường và Phòng Quản lý Đô thị)

Xe tải nhỏ

11

300.000.000

Giữ gìn đô thị

-

Thị xã Vĩnh Châu (01 xe/UBND Phường)

Xe tải nhỏ

4

300.000.000

Giữ gìn đô thị

-

Thị xã Ngã Năm (01 xe/UBND Phường)

Xe tải nhỏ

3

300.000.000

Giữ gìn đô thị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2020
Ngày hiệu lực07/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(12/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Chuyện
        Ngày ban hành28/09/2020
        Ngày hiệu lực07/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (12/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 29/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan Sóc Trăng

            • 28/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực