Quyết định 29/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2023/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2023/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Lương

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng; chi cục trưởng, phó chi cục trưởng; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế (gọi chung là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế); trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức được bổ nhiệm, tiếp nhận và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều động, luân chuyển, thi tuyển các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ Nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tinh thần tận tụy, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ được đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị và phối hợp công tác với các ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm;

d) Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mưu lợi riêng.

2. Về năng lực

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, chủ trương, định hướng của ngành y tế để vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phân công phụ trách;

b) Am hiểu và có các kỹ năng cần thiết trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành như: Xử lý tình huống, khả năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phối hợp, chỉ đạo, điều hành công việc chung của cơ quan, đơn vị…;

c) Có ý thức học tập, trau dồi kiến thức về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ, về tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực quản lý;

d) Có năng lực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ; phân công công việc cho công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ;

đ) Có khả năng tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về công tác quản lý thuộc ngành, lĩnh vực tại địa phương.

3. Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp vị trí việc làm. Riêng phòng Nghiệp vụ y, phòng Nghiệp vụ dược thuộc Sở Y tế có chuyên môn chuyên ngành y và chuyên ngành dược;

b) Lý luận chính trị: Trung cấp hoặc tương đương trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và tương đương trở lên;

d) Có trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết và phù hợp hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

đ) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với cấp trưởng, cấp phó phòng thuộc Sở Y tế; có chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với cấp trưởng của Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố có giường bệnh theo quy định hiện hành.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn khác

a) Công chức, viên chức được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nơi khác phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

b) Độ tuổi: Đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm (60 tháng) công tác trở lên tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với nhân sự từ nơi khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định này;

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm;

d) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh, đầy đủ; có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;

đ) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1; Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Các trường hợp bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian 12 tháng đối với hình thức kỷ luật Khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỷ luật Cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỷ luật Cách chức (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật). Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức sau khi bị kỷ luật thực hiện theo quy định của Đảng.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế

1. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 2 Quy định này.

2. Có thời gian công tác trong ngành y tế từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). Có thời gian giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế ít nhất 02 năm trở lên.

3. Đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở Y tế, ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

4. Đối với nhân sự từ nơi khác phải đảm bảo các điều kiện bổ nhiệm nêu trên hoặc các quy định hiện hành; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan có thẩm quyền điều động hoặc bổ nhiệm theo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế

1. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 2 Quy định này.

2. Có thời gian công tác trong ngành y tế từ 04 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) hoặc có thời gian giữ chức vụ trưởng các khoa, phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế ít nhất 02 năm trở lên.

3. Đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

4. Đối với nhân sự từ nơi khác phải đảm bảo các điều kiện bổ nhiệm nêu trên hoặc các quy định hiện hành; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan có thẩm quyền điều động hoặc bổ nhiệm theo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh trưởng phòng y tế cấp huyện

1. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 2 Quy định này.

2. Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). Có thời gian giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế, trưởng phòng y tế cấp huyện ít nhất 02 năm trở lên.

3. Đối với nhân sự từ nơi khác phải đảm bảo các điều kiện bổ nhiệm nêu trên hoặc các quy định hiện hành; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan có thẩm quyền điều động hoặc bổ nhiệm theo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh phó trưởng phòng y tế cấp huyện

1. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 2 Quy định này.

2. Có thời gian công tác từ 04 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) hoặc có thời gian giữ chức vụ cấp trưởng các khoa, phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế ít nhất 02 năm trở lên.

3. Đối với nhân sự từ nơi khác phải đảm bảo các điều kiện bổ nhiệm nêu trên hoặc các quy định hiện hành; có trình độ chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, được cơ quan có thẩm quyền điều động hoặc bổ nhiệm theo quy định. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 7. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

4. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

Đối với những công chức, viên chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế cấp huyện trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định này thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện, bố trí cho công chức, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(10/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2023/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2023/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLê Văn Lương
        Ngày ban hành03/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (10/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 29/2023/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2023/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lai Châu

              • 03/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực