Quyết định 290/QĐ-BTP

Quyết định 290/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 73/QĐ-TTg triển khai Nghị quyết 67/2013/QH13 tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 290/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch thực hiện 73/QĐ-TTg triển khai thi hành luật pháp lệnh nghị quyết


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, BTK (3b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 06 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác này năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong việc triển khai thi hành và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. Nội dung

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1.1. Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 tại Hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2014

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Đã thực hiện.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung và hình thức phù hợp, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội về trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo tiến độ, chất lượng; hạn chế thấp nhất việc phải ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, theo đó, chỉ giao quy định chi tiết đối với nội dung quy định về trình tự, quy chuẩn kỹ thuật hoặc vấn đề chưa có tính ổn định cao, nhưng phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

2.2. Tổ chức rà soát tất cả các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực và chuẩn bị có hiệu lực để xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đảm bảo nguyên tắc văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của nội dung có liên quan trong luật, pháp lệnh, nghị quyết

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: theo tiến độ được phê duyệt.

2.3. Tăng cường chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, tính khả thi

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4. Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 3/2014.

2.5. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và đơn vị có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 3/2014.

3. Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3.2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ trong việc chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó quy định Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm thống nhất với Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì, phối hợp Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 1, 2/2014.

3.3. Xây dựng chương trình đào tạo khung các lớp đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì, phối hợp Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: trước tháng 5/2014.

3.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị xây dựng pháp luật, Học viện Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.5. Bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật.

- Thời gian thực hiện: trước 15/02/2014.

4. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

4.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tập trung vào các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành ở một số Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiều văn bản nợ đọng hoặc phải xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: tháng quý I/2014 và Quý III/2014 (thường xuyên).

4.3. Công khai tình hình soạn thảo, trình, ban hành và tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp với các đơn vị có liên quan của Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Hằng tháng.

5. Xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 về tình hình triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

5.1. Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: trước 15/02/2014.

5.2. Tổng hợp Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 về tình hình triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: trước 15/3/2014.

6. Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

6.1. Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: trước 30/8/2014.

6.2. Tổng hợp Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Đơn vị thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Thời gian thực hiện: trước 10/9/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; trực tiếp chỉ đạo, bố trí đủ nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn.

2. Văn phòng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các đơn vị thuộc Bộ.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 290/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu290/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2014
Ngày hiệu lực06/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 290/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 290/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch thực hiện 73/QĐ-TTg triển khai thi hành luật pháp lệnh nghị quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 290/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch thực hiện 73/QĐ-TTg triển khai thi hành luật pháp lệnh nghị quyết
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu290/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành06/02/2014
        Ngày hiệu lực06/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 290/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch thực hiện 73/QĐ-TTg triển khai thi hành luật pháp lệnh nghị quyết

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 290/QĐ-BTP 2014 Kế hoạch thực hiện 73/QĐ-TTg triển khai thi hành luật pháp lệnh nghị quyết

         • 06/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực