Quyết định 290/QĐ-BXD

Quyết định 290/QĐ-BXD năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 290/QĐ-BXD 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cu t chức của Bộ y dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính ph sa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Quản nhà và thị trường bt động sn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi btrong lĩnh vực nhà thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bãi bnội dung quy định thủ tục hành chính tại số thứ tự 4 phần I mục 2 của Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưng Bộ Xây dựng, và Quyết định số 1156/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Cục trưởng Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sn, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Th trưng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng H
à (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC)
;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT
, VP (KSTT), QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyn Văn Sinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Xây dựng)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định ni dung bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thc hin

1

BXD- 1.007745

Thủ tục công nhận cơ sđào tạo đủ điều kiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Điểm d khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư 2020 sa đổi khoản 7 Điều 175 của Luật Nhà 2014

Nhà ở

Bộ Xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 290/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu290/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2021
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 290/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 290/QĐ-BXD 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc Bộ Xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 290/QĐ-BXD 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc Bộ Xây dựng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu290/QĐ-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýNguyễn Văn Sinh
      Ngày ban hành26/03/2021
      Ngày hiệu lực01/01/2021
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 290/QĐ-BXD 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc Bộ Xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 290/QĐ-BXD 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc Bộ Xây dựng

          • 26/03/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực