Quyết định 290/QĐ-UBND

Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 – 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 21/Tr-SGDĐT ngày 14/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 – 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Đổi mới toàn diện việc dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; thực hiện chương trình giáo dục tiếng Anh 10 năm bắt buộc đối với học sinh từ lớp ba cho đến lớp mười hai.

- Triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo nhằm đến năm 2020 hầu hết học sinh tốt nghiệp phổ thông có thể đáp ứng chương trình tiếp nối tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp và đại học; có thể tự tin giao tiếp trong môi trường học tập, làm việc đa ngôn ngữ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh.

- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ môi trường tự học, nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Cấp tiểu học:

Triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm bắt buộc cho 20% học sinh lớp ba từ năm học 2011 - 2012; tiếp tục triển khai cho lớp bốn, lớp năm trong những năm học tiếp theo và mở rộng dần quy mô để đến năm 2020 có 100% học sinh tiểu học đều học tiếng Anh theo chương trình mới.

b) Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:

- Triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm bắt buộc cho 20% học sinh lớp sáu từ năm học 2012 - 2013; tiếp tục triển khai cho lớp bảy, lớp tám và lớp chín trong những năm học tiếp theo và mở rộng dần quy mô để đến năm 2020 có 100% học sinh trung học cơ sở đều học tiếng Anh theo chương trình mới.

- Triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm bắt buộc cho 20% học sinh lớp mười từ năm học 2013 - 2014; tiếp tục triển khai cho lớp mười một, lớp mười hai trong những năm học tiếp theo và mở rộng dần quy mô để đến năm 2020 có 100% học sinh trung học phổ thông đều học tiếng Anh theo chương trình mới.

- Tiến hành dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở Trường Trung học phổ thông Chuyên và một số trường trung học cơ sở chất lượng cao.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Triển khai chương trình giáo dục 10 năm môn tiếng Anh bắt buộc cho học sinh lớp ba từ năm học 2011 - 2012, liên thông đến lớp mười hai vào năm 2020-2021. Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, theo đặc thù của môn tiếng Anh, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo, học sinh đạt các trình độ sau: Tốt nghiệp tiểu học đạt trình độ bậc 01; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trình độ bậc 02; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trình độ bậc 03 theo khung trình độ năng lực ngôn ngữ do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành (viết tắt là KNLNN).

2.2. Triển khai chương trình dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở Trường Trung học phổ thông Chuyên và một số trường trung học cơ sở chất lượng cao.

2.3. Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục thường xuyên phù hợp với nhu cầu người học và có hiệu quả để trình độ năng lực ngoại ngữ của người học đạt tương đương với trình độ đào tạo theo hình thức chính quy tương ứng ở các cấp học.

2.4. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh ở các cấp học đạt trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6. Có đủ các phòng học, trang thiết bị tối thiểu theo danh mục phòng học bộ môn ngoại ngữ, phòng học thông thường dạy ngoại ngữ theo quy định.

3. Giải pháp:

3.1. Thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Kế hoạch này gồm lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông Tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban.

3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy và học việc học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3.3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên:

- Khảo sát trình độ, năng lực ngôn ngữ theo chuẩn quy định đối với giáo viên dạy tiếng Anh các cấp đảm bảo đủ trình độ thực hiện chương trình tiếng Anh 10 năm.

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Khuyến khích giáo viên không ngừng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, dự các khóa tập huấn quốc tế tổ chức trong nước và dự các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế về giảng dạy như Teaching Knowledge Test (TKT).

- Mở các lớp bồi dưỡng do giáo viên người nước ngoài giảng dạy nhằm tạo điều kiện giao tiếp và rèn luyện kỹ năng nghe nói cho giáo viên.

- Nâng cao chất lượng dạy và học của các trung tâm ngoại ngữ .

- Có kế hoạch mở các lớp ngoại ngữ 2 ở các trường có giáo viên tiếng Pháp.

- Đưa một số giáo viên các môn khoa học tự nhiên thuộc Trường Trung học phổ thông Chuyên, trường trung học cơ sở chất lượng cao đi bồi dưỡng tiếng Anh văn bằng 2.

3.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên:

- Tuyển dụng, bố trí giáo viên, đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học ngoại ngữ.

- Giao chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ vào biên chế sự nghiệp kể từ năm học 2012 - 2013 để duy trì và từng bước phát triển dạy và học ngoại ngữ theo kế hoạch.

3.5. Tăng cường mạng lưới chuyên môn tiếng Anh tại cơ sở; tổ chức các cuộc tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố cho giáo viên nhằm không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao công tác khảo thí kiểm định chất lượng dạy, học ngoại ngữ.

- Thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh cho giáo viên, học sinh các cấp học giúp giáo viên và học sinh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố có cán bộ chuyên môn tiếng Anh phụ trách dạy và học tiếng Anh. Mỗi trường trung học phổ thông thành lập tổ chuyên môn tiếng Anh.

- Xây dựng quy chế sử dụng tiếng Anh trong giờ học tiếng Anh, trong sinh hoạt tổ chuyên môn cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; trong các kỳ tập huấn chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.

- Tăng cường tổ chức ngoại khóa tiếng Anh cho học sinh các cấp.

3.6. Đầu tư trang thiết bị dạy học cho các phòng học bộ môn, phòng học thông thường dạy học ngoại ngữ, trang bị tủ sách tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục:

- Xây dựng, trang bị phòng học bộ môn tiếng Anh; tiến hành khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, phòng học hiện có để xây dựng, nâng cấp, phòng học bộ môn ngoại ngữ, đảm bảo 01 phòng/trường. Cấp đủ trang thiết bị cho 344 phòng học bộ môn tiếng Anh theo lộ trình đến năm 2020.

- Trang bị các phòng học thông thường dạy môn tiếng Anh.

3.7. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định đối với đội ngũ giáo viên ngoại ngữ các cấp học.

- Khuyến khích giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên đi đào tạo tiếng Anh (văn bằng hai), để dạy môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ.

4. Tiến độ hực hiện:

4.1. Giai đoạn 2011 - 2012: Hoàn thành các điều kiện để tiến hành giảng dạy chương trình mới.

- Rà soát thực trạng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; có kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiếng Anh tiểu học hoặc bồi dưỡng một số giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở sang dạy tiểu học.

- Hỗ trợ kinh phí cho các giáo viên thi chính thức kỳ thi chứng chỉ Teaching Knowledge Test do Cambridge tổ chức và cấp chứng chỉ.

- Dạy thí điểm để nâng cao trình độ năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Phổ biến kế hoạch để giáo viên tự bồi dưỡng theo khung năng lực ngôn ngữ tương ứng với bậc 4 và bậc 5.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ, bảo đảm 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có đủ máy cassette để giáo viên rèn luyện kỹ năng nghe nói cho học sinh; 100% giáo viên tiếng Anh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Trang bị phòng nghe nhìn hoặc đa phương tiện cho 16 trường trọng điểm trong tỉnh.

- Hỗ trợ các trường tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh.

- Dạy thí điểm lớp ba theo chương trình 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các trường tiểu học có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

- Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm của địa phương giai đoạn 2012 - 2020.

4.2. Giai đoạn 2013-2015: Triển khai đại trà chương trình ngoại ngữ 10 năm ở phổ thông.

- Tiếp tục triển khai tiếng Anh theo chương trình mới từ lớp ba ở cấp tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông theo lộ trình mỗi năm tăng 10%.

+ Đối với tiểu học: Từ 20% trên tổng số học sinh lớp ba năm học 2011 - 2012 tăng lên 60% vào năm học 2015 – 2016.

+ Đối với trung học cơ sở: Từ 20% học sinh lớp sáu từ năm học 2012 - 2013 lên 50% vào năm học 2015 – 2016.

+ Đối với trung học phổ thông: Từ 20% học sinh lớp mười từ năm học 2013 - 2014 và đạt 40% vào năm học 2015 - 2016.

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ đối với giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ theo chương trình mới.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo khung năng lực ngôn ngữ.

- Trang bị phòng nghe nhìn hoặc phòng đa phương tiện cho 250 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh.

- Mở rộng Câu lạc bộ ngoại ngữ theo cụm huyện, thành phố. Tổ chức thi hùng biện cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4.3. Giai đoạn 2016 - 2020: Triển khai chương trình ngoại ngữ mười năm trên quy mô toàn tỉnh và triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ tăng cường cho các trường học.

- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ của giáo viên ngoại ngữ ở các cấp học.

- Xây dựng các phòng dạy và học ngoại ngữ, phòng nghe nhìn và phòng đa phương tiện cho các trường học còn lại trong tỉnh.

- Triển khai chương trình 10 năm bắt buộc đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh.

5. Kinh phí dự kiến: 210.104,360 triệu đồng (Hai trăm mười tỷ một trăm lẻ bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng); chia ra:

- Giai đoạn 2012 - 2015 là: 87.534,860 triệu đồng.

- Giai đoạn 2016 - 2020 là: 122.569,500 triệu đồng.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước được bố trí theo chương trình mục tiêu quốc gia, dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý và huy động các nguồn hợp pháp khác.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch để Uỷ ban nhân dân tỉnh uốn nắn, chỉ đạo kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Nội vụ quy định về tuyển dụng giáo viên dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông và hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng ngoại ngữ thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức.

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các kế hoạch để thẩm định và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo từng năm và từng giai đoạn ở các trường học để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xây dựng các kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch này.

6.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

6.4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, định mức biên chế giáo viên tiếng Anh.

6.5. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực dạy nghề, phù hợp với lộ trình, kế hoạch triển khai chung.

6.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội về các chương trình đổi mới công tác giáo dục, đào tạo ngoại ngữ trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu mới; tạo môi trường văn hóa, điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ngoại ngữ.

6.7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại địa phương và báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của tỉnh.

6.8. Các cơ sở giáo dục:

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ trong cơ sở mình, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đề ra.

- Tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền mà kế hoạch đã giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 290/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu290/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 290/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu290/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch dạy và học tiếng Anh

            • 14/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực