Quyết định 2906/QĐ-UBND

Quyết định 2906/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 2906/QĐ-UBND 2017 theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định s 59/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tư pháp tại Tờ trình số 899/TTr-STP ngày 09 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch
UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công;

Các Phòng: NC, KT, TKBT, TH;
- Trung tâm Tin học Công báo;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 108/BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động (sau đây gọi là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp) để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực thi nhiệm vụ. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổ chức rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và HĐND, UBND Thành phố ban hành về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động.

2. Đánh giá về các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp.

Tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

3. Đánh giá việc thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

- Hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới;

- Phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị;

- Tăng cường tiếp cận đt đai;

- Cung cấp thông tin hỗ trợ và xúc tiến mở rộng thị trường.

4. Xác định nhu cầu tiếp cận, khai thác các nguồn lc về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong đó tập trung xác định nhu cầu đối với doanh nghiệp được thành lập đthực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai, thực hiện ý tưởng kinh doanh.

5. Đề xuất, kiến nghị.

- Hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, không khả thi...)

- Hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

- Hỗ trợ đi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới;

- Phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị;

- Tăng cường tiếp cận đất đai;

- Cung cấp thông tin hỗ trợ và xúc tiến mở rộng thị trường;

- Xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển (Quỹ hỗ trợ, Vườn ươm doanh nghiệp...).

6. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 10 năm 2017.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra

7. Tăng cường thu thập, xử lý thông tin về tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với VCCI và các Sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo, văn bản đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

8. Tổ chức Diễn đàn đối thoại về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, VCCI, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Hà Nội, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 11/2017.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo diễn đàn.

9. Đánh giá tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội tổ chức đánh giá theo các nội dung tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 mục II Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 15/10/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời triển khai các nội dung quy định tại Mục II Kế hoạch này, báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp bằng văn bản và địa chỉ Email: Nguyenanhminh_sotp@hanoi.gov.vn trước ngày 15/10/2017.

2. Giám đốc Sở Tư pháp:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố trước ngày 10/11/2017.

- Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí cho việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Giám đốc Sở Tài chính

Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2017
Ngày hiệu lực22/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2906/QĐ-UBND 2017 theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2906/QĐ-UBND 2017 theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2906/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành22/05/2017
        Ngày hiệu lực22/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2906/QĐ-UBND 2017 theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2906/QĐ-UBND 2017 theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Nội

            • 22/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực