Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 291/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2003/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2003 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1737/TTr-CAT-PV11 (PA83) ngày 04/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 51/2003/QĐ-UBND ngày 26/3/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành danh mục khu vực cắm biển cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do: Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm đã giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và quyết định cắm biển cấm trong phạm vi địa phương mình quản lý theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND t
nh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT,NCttr268

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 291/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 16/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 291/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 291/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Lê Quang Thích
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 16/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 291/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 291/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 51/2003/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

  • 16/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực