Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 291/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất, xây dựng điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phần vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tại Văn bản số 877/HĐTĐGĐ-STC ngày 17/9/2015, Văn bản số 878/HĐTĐGĐ-STC ngày 17/9/2015, Văn bản số 891/HĐTĐGĐ-STC ngày 22/9/2015; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 233/TTr-TNMT ngày 23/9/2015 về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB công trình Chợ đầu mối cam sành tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên; Văn bản số 234/TTr-TNMT ngày 23/9/2015 về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB công trình đường Yên Hoa - Sinh Long tại huyện Na Hang; Văn bản số 235/TTr-TNMT ngày 23/9/2015 về việc đề nghị phê duyệt giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Công trình: Xây dựng Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:

1. Công trình Chợ đầu mối cam sành tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên

a) Đất trồng cây hàng năm: Khu vực 3, vị trí 1: Giá đất là 37.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

b) Đất trồng cây lâu năm: Khu vực 3, vị trí 1: Giá đất là 28.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

2. Công trình đường Yên Hoa - Sinh Long tại huyện Na Hang

2.1- Tại xã Sinh Long

a) Nhóm đất nông nghiệp

- Đất trồng cây hàng năm khu vực III, vị trí 2: Giá đất là 32.000 đồng/m2,;hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

- Đất trồng cây lâu năm khu vực III, vị trí 1: Giá đất là 28.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

- Đất trồng rừng sản xuất khu vực III, vị trí 3: Giá đất là 8.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

- Đất nuôi trồng thủy sản khu vực III, vị trí 1: Giá đất là 24.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

b) Đất ở nông thôn các vị trí còn lại

Đất ở nông thôn khu vực I, vị trí 1: Giá đất là 70.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

2.2- Tại xã Côn Lôn

a) Nhóm đất nông nghiệp

- Đất trồng cây hàng năm khu vực III, vị trí 2: Giá đất là 32.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

- Đất trồng cây lâu năm khu vực III, vị trí 1: Giá đất là 28.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

- Đất trồng rừng sản xuất khu vực III, vị trí 3: Giá đất là 8.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

b) Đất ở nông thôn các vị trí còn lại

Đất ở nông thôn khu vực I, vị trí 2: Giá đất là 70.000 đồng/m2; hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bằng 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

3. Công trình Xây dựng Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn

Đất ở nông thôn ven trục đường A-B (đoạn đường nằm phía sau nhà làm việc Ủy ban nhân dân huyện) từ tiếp giáp đất ở của các hộ bám trục đường Quốc lộ 2 đến giáp đất ở của các hộ bám trục đường cứu hộ cứu nạn: Giá đất là 400.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần so với bảng giá đất 05 năm của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Na Hang, Yên Sơn; các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình theo Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

2. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Na Hang, Yên Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC (T 26).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 291/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 291/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 291/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu291/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 291/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Tuyên Quang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 291/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Tuyên Quang 2016

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực