Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 291/QĐ-UBND nhà thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG NĂM 2016 - 2017.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét Tờ trình số 907/BVĐK-TTr ngày 26/11/2015 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc xin chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2016 - 2017;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 11/TTr-SYT ngày 22/01/2016 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 30/TTr-STC ngày 07/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự toán mua sắm:

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 915.0634/CT-BTCVALUE ngày 11/11/2015 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE (Thành phố H Chí Minh).

c) Tổng giá trị dự toán gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017: 33.395,482 triệu đồng (ba mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn đồng).

d) Nguồn vốn mua sắm: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá: 36,0 triệu đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017 bao gồm 795 mặt hàng, chia thành 11 gói thầu với tổng giá trị: 33.359,482 triệu đồng (ba mươi ba tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn).

(Chi tiết theo Tờ trình số 11/TTr-SYT ngày 22/01/2016 của Sở Y tế).

d) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Phim và vật tư chẩn đoán hình ảnh.

2.569,25

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

2

Gói thầu số 2: Vật tư y tế chuyên khoa mắt.

1.447,663

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

3

Gói thầu số 3: Bơm kim tiêm, dây truyền.

4.060,986

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

4

Gói thầu số 4: Chỉ phẫu thuật.

1.723,499

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

5

Gói thầu số 5: Vật tư y tế khác.

6.950,546

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

6

Gói thầu số 6: Bông, gạc.

1.234,860

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

7

Gói thầu số 7: Găng y tế.

1.274,495

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

8

Gói thầu số 8: Công cụ: Đinh, nẹp, vít.

1.236,676

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

9

Gói thầu số 9: Hóa chất.

5.111,107

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

10

Gói thầu số 10: Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

7.025,40

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

11

Gói thầu số 11: Vật tư DSA Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

725,00

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

đ) Nguồn vốn: Theo Khoản d, Mục 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT,
VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 291/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu291/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 291/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 291/QĐ-UBND nhà thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 291/QĐ-UBND nhà thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2016 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu291/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 291/QĐ-UBND nhà thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2016 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 291/QĐ-UBND nhà thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 2016 2017

            • 19/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực