Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT năm 2016 Chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng cán bộ ra đề thi định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2912/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI THEO CÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bsung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phquy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục;

Theo biên bản thm định ngày 5 tháng 11 năm 2015 của Hội đng thm định Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Các sở giáo dục đại học (để t/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ RA ĐỀ THI THEO CÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2912/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Đối tượng tham gia học Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi) là những người có nguyện vọng trở thành cán bộ ra đề thi tiếng Anh theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN), đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định sau:

- Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh không thấp hơn bậc 5 theo KNLNN;

- bằng thạc sĩ một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp ging dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi nhằm giúp cho người học nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người làm công tác ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi được bồi dưỡng học viên sẽ:

a) Hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra đánh giá; ứng dụng của công nghệ thông tin và các phần mềm xác trị trong kiểm tra đánh giá; KNLNN và 6 mức tham chiếu của Khung cho từng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; định dạng, đặc tả kĩ thuật và thang chấm của các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

b) Áp dụng các kiến thức về kiểm tra đánh giá, KNLNN, công nghệ thông tin để viết và hoàn thiện các câu hỏi thi, đảm bo độ tin cậy và tính giá trị cho định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khối lượng kiến thức và thời lượng bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 15 chuyên đề chia thành 3 phn:

Phần 1: Bồi dưỡng thiết kế đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN (7 chuyên đề); Phần 2: Bồi dưỡng ra đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN, vận dụng 1 định dạng đề thi cụ thể (7 chuyên đề); Phần 3: Tìm hiểu thực tế và kiểm tra thực hành cuối khóa (1 chuyên đề)

b) Thời lượng bồi dưỡng: 300 Tiết

2. Cấu trúc chương trình

STT

Chủ đ

Số Tiết

Học lý thuyết

Thực hành, t hc

Phn 1: Bồi dưỡng thiết kế đ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN

55

85

Chuyên đề 1

Các vấn đề chính trong kim tra đánh giá, bao gồm cả KNLNN

5

10

Chuyên đề 2

Các vấn đề trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh theo KNLNN

10

15

Chuyên đề 3

Các vấn đề vkiểm tra đánh giá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo KNLNN

10

15

Chuyên đề 4

Các vấn đề về kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh theo KNLNN

10

15

Chuyên đề 5

Các vấn đề về kiểm tra đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh theo KNLNN

10

15

Chuyên đề 6

ng dụng công nghệ thông tin trong việc ra đề thi tiếng Anh theo KNLNN

5

5

Chuyên đề 7

Xác trị và định chun đthi trong kiểm tra đánh giá tiếng Anh theo KNLNN

5

10

Phn 2: Bồi dưỡng ra đthi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN, vận dụng 1 định dạng đề thi cụ thể

45

85

Chuyên đề 1

Giới thiệu định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh và cơ sở thiết kế định dạng đề thi tiếng Anh theo KNLNN

5

10

Chuyên đề 2

Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực nghe tiếng Anh theo định dạng, cụ thể

10

15

Chuyên đề 3

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ra đề thi đánh giá năng lực nghe tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

5

5

Chuyên đề 4

Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực đọc tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

10

15

Chuyên đề 5

Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực nói tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

5

15

Chuyên đề 6

Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

5

15

Chuyên đề 7

Xác trị kết quả thi và sử dụng kết quả xác trị trong việc ra đề thi tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

5

10

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và kiểm tra thực hành cuối khóa

 

30

Cộng

100

200

IV. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

Phần 1

Bồi dưỡng thiết kế đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN

Chuyên đề 1. Các vấn đề chính trong kiểm tra đánh giá, bao gồm cả KNLNN

a) Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng khái niệm cơ bản về hoạt động kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, KNLNN vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Biết thiết kế các loại bài kiểm tra, đề thi ngoại ngữ có chất lượng tốt.

b) Nội dung

- Các khái niệm trong kiểm tra đánh giá ngôn ngữ;

- Các loại bài kiểm tra và đề thi ngoại ngữ;

- Đặc tính của một bài kiểm tra và đề thi ngoại ngữ đạt chất lượng tốt;

- Tổng quan về KNLNN.

Chuyên đề 2. Các vấn đề trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiu và vận dụng được những khái niệm quan trọng về kiểm tra đánh giá kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh vào thực tin ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Biết cách áp dụng các dạng bài khác nhau để đánh giá năng lực nghe hiểu tiếng Anh của thí sinh; xây dựng được bảng đặc tả kỹ thuật kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh.

b) Nội dung

- Khái niệm “nghe hiểu” và các tiểu kĩ năng nghe hiểu tiếng Anh trong kiểm tra đánh giá ngoại ngữ;

- Cấu trúc và nội dung của đề thi nghe hiểu tiếng Anh;

- Ngữ liệu đầu vào và các yếu tố ảnh hưởng đến độ khó của đề thi nghe hiu tiếng Anh;

- Các loại câu hỏi thường dùng trong đề thi nghe hiểu tiếng Anh.

Chuyên đề 3. Các vấn đề về kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được những khái niệm quan trọng về kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Biết cách áp dụng các dạng bài khác nhau để đánh giá năng lực đọc hiểu tiếng Anh của thí sinh; xây dựng được bảng đặc tả kỹ thuật kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.

b) Nội dung

- Khái niệm đọc hiu” và các tiu kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh trong kiểm tra đánh giá ngoại ngữ;

- Cấu trúc và nội dung của đề thi đọc hiểu tiếng Anh;

- Ngữ liệu đầu vào và các yếu tố ảnh hưởng đến độ khó của đề thi đọc hiểu tiếng Anh;

- Các loại câu hi thường dùng trong đề thi đọc hiểu tiếng Anh.

Chuyên đề 4. Các vấn đề về kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được những khái niệm cơ bản trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Biết cách chấm, thiết kế thang chấm Điểm trong kiểm tra đánh giá năng lực nói tiếng Anh; các dạng thức kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh.

b) Nội dung:

- Những khái niệm cơ bản trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh;

- Thiết kế những dạng thức kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh;

- Thiết kế thang chấm Điểm trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh;

- Độ tin cậy và tính giá trị trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh.

Chuyên đề 5. Các vấn đề về kiểm tra đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản liên quan đến kim tra đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Biết phân biệt được các dạng thang chấm Điểm khác nhau trong đề kiểm tra đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh; vận dụng được khung lý thuyết áp dụng trong thiết kế đề kiểm tra đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh; áp dụng được các nguyên tắc cơ bản để thiết kế thang chấm Điểm kỹ năng viết tiếng Anh.

b) Nội dung:

- Các khái niệm cơ bản liên quan đến kiểm tra đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh;

- Khung lý thuyết áp dụng trong thiết kế đề kiểm tra kỹ năng viết tiếng Anh;

- Các dạng thang chấm Điểm khác nhau trong đề kiểm tra viết tiếng Anh;

- Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế thang chấm Điểm kỹ năng viết tiếng Anh.

Chuyên đề 6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ra đề thi tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Sử dụng được hệ thống qun lý học tập (moodle) hoặc một hệ thống tương đương để soạn bài tập và đánh giá trực tuyến; sử dụng thành thạo phần mềm công cụ (Hot Potatoes) hoặc một hệ thống phần mềm tương đương để soạn bài tập tương tác.

b) Nội dung:

- Hướng dn sử dụng hệ thống quản lý học tập hoặc một hệ thng phần mềm tương đương đthiết kế hoạt động tương tác;

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý học tập hoặc một hệ thống phần mềm tương đương để đánh giá trực tuyến và thiết kế bài tập tiếng Anh.

Chuyên đề 7. Xác trị và định chuẩn đề thi trong kiểm tra đánh giá tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản của xác trị vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Vận dụng được kiến thức đã học để nhận xét và xử lý các đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

b) Nội dung:

- Khái niệm cơ bản của xác trị: Định nghĩa, Mục tiêu và quy trình;

- Tính tiêu biểu của nội dung và sự tương thích;

- Xác trị và định chun đề thi dựa trên lý thuyết và vận dụng vào thực tế;

- Tiêu chí liên quan đến sự tương thích;

- Độ tin cậy.

Phần 2

Bồi dưỡng ra đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN, vận dụng 1 định dạng đề thi cụ thể

(Định dạng đề thi cụ thể này tương ứng với định dạng được quy định trong chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng)

Chuyên đề 1. Giới thiệu định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh và cơ sở thiết kế định dạng đề thi tiếng Anh theo KNLNN

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiu và vận dụng quy trình thiết kế định dạng và độ tin cậy của đề thi vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

b) Nội dung:

- Các bước tiến hành xây dựng định dạng đề thi cụ th

- Cấu tạo của định dạng đề thi và các dạng câu hỏi trong đề thi.

Chuyên đề 2. Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực nghe tiếng Anh theo định dạng cụ th

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được các bước để chọn ngữ liệu nghe và sử dụng ngữ liệu nghe vào thực tiễn ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN;

- Áp dụng các kthuật viết câu hỏi cho các phần thi nghe định dạng đề thi cụ thể; biết cách sửa câu hỏi và ngữ liệu nghe.

b) Nội dung:

- Các bước lựa chọn và sử dụng ngữ liệu nghe tiếng Anh;

- Các bước viết và hoàn thiện câu hỏi cho phần thi nghe hiểu của định dạng đề thi cụ thể.

Chuyên đề 3. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ra đề thi đánh giá năng lực nghe tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

Biết sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa âm thanh đthiết kế một bài nghe hoàn chỉnh.

b) Nội dung:

- Cách tìm và tải âm thanh về máy tính;

- Cách chuyển định dạng âm thanh, chỉnh âm thanh;

- Cách thu, lắp ghép âm thanh, sao chép âm thanh;

- Hoàn thiện thiết kế âm thanh dựa trên một bài kiểm tra nghe.

Chuyên đề 4. Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực đọc tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đnày, học viên sẽ:

- Sử dụng thành thạo các công cụ trợ giúp trong quá trình lựa chọn bài khóa đọc hiểu tiếng Anh cho đề thi cụ thể;

- Áp dụng được các nguyên tắc cho việc thiết kế câu hỏi trong bài kiểm tra đọc hiểu tiếng Anh;

- Thiết kế các câu hỏi cho bài kiểm tra đọc hiểu tiếng Anh.

b) Nội dung:

- Công cụ trợ giúp xác định độ khó và lựa chọn bài khóa cho đề thi;

- Viết và hoàn thiện câu hỏi thi theo phần đọc hiểu của định dạng đề thi cụ th;

Chuyên đề 5. Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực nói tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiểu và vận dụng được các bước viết câu hỏi thi cho phần nói của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thiết kế được đề thi đánh giá năng lực nói tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể; cách chấm và thiết kế thang chấm theo định dạng đề thi cụ thể.

b) Nội dung:

- Cấu trúc phần nói của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Hướng dẫn viết phần nói của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thang chấm Điểm phần nói của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thiết kế thang chấm Điểm phần nói của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thực hành thiết kế phần nói của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN.

Chuyên đề 6. Kỹ năng ra đề thi đánh giá năng lực viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ th

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Hiu và vận dụng được các bước viết câu hỏi thi cho phần viết của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thiết kế được đề thi đánh giá năng lực viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể; cách chấm và thiết kế thang chấm theo định dạng đề thi cụ thể.

b) Nội dung:

- Cấu trúc phần viết của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Hướng dẫn thiết kế phần viết của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thang chấm Điểm phần viết của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN;

- Thiết kế thang chấm Điểm phần viết của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN.

- Thực hành thiết kế phần viết của đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN.

Chuyên đề 7. Xác trị kết quả thi và sử dụng kết quả xác trị trong việc ra đề thi tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể

a) Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học viên sẽ:

- Biết cách phân tích nội dung đề thi;

- Sử dụng được kết quả xác trị để Điều chỉnh câu hỏi thi.

b) Nội dung:

- Phân tích nội dung câu hỏi thi;

- Phân tích Điểm số bài thi;

- Xác định chuẩn và quyết định mức cắt Điểm cho các bậc trình độ.

Phần 3

Tìm hiểu thực tế và kiểm tra thực hành cuối khóa

1. Tìm hiểu thực tế

a) Mục đích

Tìm hiu, quan sát và trao đi kinh nghiệm công tác qua thực tế tại một đơn vị có chức năng ra đề thi. Giúp gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

b) Yêu cầu

- Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế. Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên. Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo Điều kiện đhọc viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

2. Kiểm tra thực hành cuối khóa

a) Mục đích

Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi; đồng thời đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

b) Yêu cầu

- Cuối khóa học, mỗi học viên ra 01 đề thi cho mỗi kĩ năng nghe, nói, đọc, viết theo định dạng đã giới thiệu.

- Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về bài thực hành sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học.

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Biên soạn tài liệu

Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn theo hướng mở, bám sát Mục tiêu và nội dung của từng chuyên đề, đảm bảo phù hp với việc ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

2. Giảng dạy

a) Yêu cầu đối với học viên

Sau khi được cấp chứng chỉ cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN, hàng năm các cán bộ ra đề thi phải có trách nhiệm bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các định dạng đề thi điển hình trong thực tiễn để đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt các nhiệm vụ của cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

b) Yêu cầu về báo cáo viên (giảng viên)

Báo cáo viên tham gia giảng dạy chương trình này phải:

- Có chứng chnăng lực ngoại ngữ tiếng Anh tương đương bậc 5 theo KNLNN và có bằng thạc sĩ trở lên một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, hoặc nn ngữ học ứng dụng;

- Có kinh nghiệm và am hiu sâu về giáo dục đào tạo nói chung, khảo thí tiếng Anh nói riêng;

- Có thời gian đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ của công tác ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN.

c) Yêu cầu về dạy - học

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi có nhiều nội dung đòi hỏi gắn liền thuyết với thực hành. Do vậy, hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

- Đa dạng hóa hình thức dạy học nhằm tạo Điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia khóa bồi dưỡng (online, trực tiếp,...).

- Tăng cường áp dụng các phương pháp sư phạm tích cực hướng vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giúp cho việc học tập và công tác sau này.

3. Đánh giá kết quả học tập

a) Kết thúc mỗi chuyên đề, học viên làm bài kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến theo quy định. Điểm của mi chuyên đề được chấm theo thang Điểm 10. Học viên không đạt Điểm 5 trlên thì phải kiểm tra lại. Học viên không có đủ bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ không được tham gia làm bài thực hành cuối khóa.

b) Bài thực hành cuối khóa chấm theo thang Điểm 10. Học viên đạt Điểm 5 trlên thì được cấp Chứng ch.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ qun lý cơ sở giáo dục) trước khi tổ chức lớp học. Cơ sở giáo dục này phải có đủ các Điều kiện sau đây:

- Là cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành thạc sĩ tiếng Anh;

- Có đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách về kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ;

- giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ về chuyên ngành kiểm tra, đánh giá, đo lường ngoại ngữ hoặc giáo dục;

- Có đủ các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị (phòng học, thư viện, trang thông tin điện tử...) để thực hiện Chương trình bồi dưỡng này;

- Có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh;

- Có tài liệu bồi dưỡng đáp ứng theo yêu cầu tại Điểm 1, Mục V của chương trình này.

b) Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phthông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2912/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2912/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2016
Ngày hiệu lực23/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2912/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng cán bộ ra đề thi định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng cán bộ ra đề thi định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2912/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành23/08/2016
        Ngày hiệu lực23/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng cán bộ ra đề thi định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng cán bộ ra đề thi định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016

         • 23/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực