Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN 2017 thực hiện 886/QĐ-TTg phát triển Lâm nghiệp bền vững


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 886/QĐ-TTG NGÀY 16/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 4817/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên BCĐNN về KHBV&PTR;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCLN.(150).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 886/QĐ-TTG NGÀY 16/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nhiệm v

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

1

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phương án kiện toàn Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình)

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 6/2017

 

2

Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình (theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 7/2017

 

3

Sửa đổi, hoàn thiện và trình ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 7/2017

 

4

Sửa đổi, hoàn thiện và trình ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 8/2017

 

5

Kiện toàn Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình trên cơ sở kiện toàn Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Lâm nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2017

 

6

Sửa đổi, hoàn thiện và trình ban hành quy chế làm việc Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Lâm nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 7/2017

 

7

Thành lập Văn phòng thường trực cấp tỉnh về Chương trình (theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 8/2017

 

8

Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng thường trực cấp tỉnh về Chương trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 8/2017

 

II

RÀ SOÁT, HƯỚNG DẪN, XÂY DNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

1

Hướng dẫn thực hiện Chương trình

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các Bộ, ngành, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

3

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế chính sách thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

4

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc phân bổ nguồn lực, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn các dự án thuộc Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

5

Hoàn thành rà soát, đánh giá lại quy hoạch tổng thể rừng cấp quốc gia và cấp vùng

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Năm 2018

 

6

Đẩy mạnh giao, cho thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hng năm

 

7

Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV, năm 2017

 

8

Nghiên cứu, xây dựng quy định về duy tu, bảo dưỡng các công trình lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Năm 2018

 

9

Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo từng hoạt động của Chương trình; tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV, năm 2017

 

10

Hướng dẫn các địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đối với nguồn vốn cân đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV, năm 2017

 

11

Xây dựng bộ chỉ số theo dõi Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV, năm 2017

 

III

XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm, 3 năm

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

2

Các Đề án

 

 

 

 

a

Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2025.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các tỉnh Tây Nguyên và Bộ, ngành liên quan

Quý III năm 2017

 

b

Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2025.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các tỉnh Tây Bắc và Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2017

 

3

Các Dự án

 

 

 

 

a

Dự án đầu tư 3 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 vùng: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV năm 2017

 

b

Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững huyện Mường Nhé giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh Điện Biên

Tổng cục Lâm nghiệp, các đơn vị liên quan

Quý III năm 2017

 

c

Dự án giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương đơn vị liên quan

Quý III năm 2017

Vốn SN

d

Dự án đánh giá, theo dõi tài nguyên rừng quốc gia

Viện Điều tra Quy hoạch rừng

Viện ĐTQH rừng và các đơn vị liên quan

Quý III năm 2017

Vốn SN

đ

Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương, đơn vị liên quan

Quý III năm 2017

Vốn SN

e

Dự án Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng gắn với vùng hồ, đập thủy lợi vùng Tây Nguyên.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp, các tỉnh Tây Nguyên và Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2017

Vốn ODA

IV

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

1

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình

Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

2

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình

Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Hàng tháng

 

3

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Văn phòng giúp Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình

Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Quý IV hàng năm

 

V

TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường năng lực của các cấp chính quyền địa phương.

Tổng cục Lâm nghiệp, UBND các tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

2

Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng trong nhân dân, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Tổng cc Lâm nghiệp, UBND các tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2915/QĐ-BNN-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2915/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2915/QĐ-BNN-TCLN

Lược đồ Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN 2017 thực hiện 886/QĐ-TTg phát triển Lâm nghiệp bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN 2017 thực hiện 886/QĐ-TTg phát triển Lâm nghiệp bền vững
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2915/QĐ-BNN-TCLN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Xuân Cường
       Ngày ban hành05/07/2017
       Ngày hiệu lực05/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN 2017 thực hiện 886/QĐ-TTg phát triển Lâm nghiệp bền vững

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2915/QĐ-BNN-TCLN 2017 thực hiện 886/QĐ-TTg phát triển Lâm nghiệp bền vững

          • 05/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực