Quyết định 2916/QĐ-UBND

Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2916/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN YÊN MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của huyện Yên Minh tại Tờ trình số 287/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 457/TTr-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Minh với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);

2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);

Điều 2. Xác định trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Minh;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV KTN (đ/c Hải-TN, Hồng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019
(Kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Yên Minh

Xã Thắng M

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

77.658,79

1.728,05

1.856,90

1.702,54

2.124,32

2.898,67

4.915,84

2.789,47

2.780,90

6.132,49

1

Đất nông nghiệp

NNP

63.908,11

1.283,17

1.279,63

1.277,42

1.721,92

2.674,63

4.669,48

2.255,37

2.190,39

5.019,74

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.033,96

112,39

48,00

71,28

59,00

135,00

197,44

35,41

91,33

173,99

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

417,40

51,98

-

-

-

47,40

5,50

-

47,00

7,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

20.894,03

288,13

651,65

714,18

815,00

920,44

2.387,26

1.441,34

1.138,88

1.230,99

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.087,61

68,38

61,18

46,06

38,07

76,90

70,61

87,40

92,95

132,54

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

26.232,30

504,82

304,50

280,10

589,50

687,89

1.186,42

348,10

488,90

2.181,94

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.764,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Đất rừng sản xuất

RSX

10.797,11

305,5

214,30

165,80

220,35

854,40

827,75

343,12

378,33

1.298,94

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

28,23

3,79

-

-

-

-

-

-

-

1,34

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

70,68

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.153,76

142,80

40,45

47,23

61,25

112,97

135,12

85,35

81,38

102,76

2.1

Đất quốc phòng

CQP

34,79

3,25

-

-

-

26,66

-

-

-

4,88

2.2

Đất an ninh

CAN

3,25

2,75

-

-

-

0,50

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

_

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

1,40

1,30

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,51

0,20

3,61

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

74,81

-

-

-

-

-

9,98

4,50

5,35

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

975,89

57,59

15,94

24,01

33,26

29,71

71,82

33,49

27,66

46,41

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,55

-

-

-

-

-

-

-

1,15

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

522,62

-

16,44

16,09

25,93

23,50

25,36

37,21

32,44

33,61

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

38,49

38,49

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,82

3,77

0,22

0,22

0,42

0,43

0,44

0,91

0,48

0,52

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

NTD

18,63

2,77

-

0,35

0,66

-

-

-

-

0,41

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

4,83

4,83

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,08

1,28

-

0,04

0,15

0,15

0,02

0,13

0,03

0,67

2.19

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

0,61

0,61

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,11

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

455,14

25,86

3,04

5,74

0,83

32,02

27,50

9,11

14,27

16,26

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

2,25

-

1,20

0,78

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

11.596,92

302,09

536,82

377,90

341,15

111,07

111,36

448,75

509,12

1.009,98

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2019 (Các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Du

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

77.658,79

4.114,74

2.852,49

6.734,29

5.582,95

8.426,09

4.940,84

5.384,22

5.770,19

6.923,66

1

Đất nông nghiệp

NNP

63.908,11

2.677,28

2.063,11

5.749,89

4.974,15

6.308,21

4.275,36

4.018,60

5.245,80

6.223,95

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.033,96

148,75

86,92

163,30

162,21

288,90

16,80

15,30

96,00

131,95

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

417,40

101,00

30,00

3,52

8,50

36,00

-

-

1,00

78,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

20.894,03

871,29

515,00

1.942,20

875,46

1.614,80

1.293,18

1.524,16

1.351,37

1.318,71

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.087,61

300,50

151,72

210,07

191,19

157,50

24,48

46,53

87,58

243,96

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

26.232,30

679,10

501,90

1.890,10

2.794,60

3.710,20

2.813,40

2.173,15

2.657,44

2.440,23

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.764,16

-

-

-

-

-

-

-

-

1.764,16

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

10.797,11

673,31

736,43

1.543,60

950,69

531,20

127,50

258,00

1.049,50

318,40

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

28,23

2,81

2,14

0,62

-

5,61

-

1,47

3,92

6,53

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

70,68

1,52

69,00

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.153,76

194,47

115,12

313,80

67,37

232,82

57,77

125,01

105,21

132,88

2.1

Đất quốc phòng

CQP

34,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

3,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

1,40

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,51

0,13

0,28

0,09

0,20

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

74,81

39,18

15,79

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

975,89

72,87

45,23

183,91

34,11

120,63

19,73

57,02

50,36

52,14

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,55

-

-

-

-

-

-

-

-

0,40

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

522,62

32,21

43,21

46,10

19,71

42,86

25,56

34,44

31,89

36,15

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

38,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,82

0,56

0,71

0,50

0,55

0,44

0,32

0,48

0,38

0,48

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

NTD

18,63

2,74

0,89

-

-

-

2,42

6,78

-

1,60

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

4,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,08

0,31

0,14

0,04

-

0,08

0,02

-

-

-

2.19

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

0,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,11

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

455,14

46,38

8,76

83,16

12,80

68,81

9,72

26,30

22,59

42,01

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

2,25

0,07

0,20

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

11.596,92

1.242,99

674,27

670,60

541,43

1.885,06

607,71

1.240,61

419,18

566,83

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Yên Minh

Xã Thắng M

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

1

Đất nông nghiệp

NNP

167,47

10,83

1,28

-

0,39

0,68

0,14

0,34

10,07

0,08

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5,98

0,45

-

-

-

-

-

-

1,67

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,45

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

73,40

6,91

1,28

-

0,34

0,67

0,11

0,34

6,93

0,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3,22

-

-

-

-

-

-

-

0,10

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,01

-

-

-

-

0,01

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

84,24

2,90

-

-

0,05

-

0,03

-

1,37

-

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,57

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

23,10

0,42

-

-

-

-

-

-

0,84

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,07

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,23

-

-

-

-

-

-

-

0,81

-

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,15

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

21,24

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Du

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

1

Đất nông nghiệp

NNP

167,47

4,54

3,79

69,20

1,65

35,22

-

17,91

0,58

10,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5,98

1,17

1,18

0,70

-

0,80

-

-

-

0,01

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

73,40

1,88

1,34

18,50

0,85

9,72

-

13,11

0,58

10,76

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3,22

0,33

-

-

0,29

2,50

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

84,24

1,11

1,27

50,00

0,51

22,20

-

4,80

-

-

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

23,10

0,41

0,16

4,30

0,04

0,77

-

8,21

5,82

2,13

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,07

-

-

-

-

-

-

-

-

0,04

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,23

0,22

0,16

-

0,04

-

-

-

-

-

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,19

0,19

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

21,24

-

-

4,30

-

0,77

-

8,21

5,82

2,09

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Yên Minh

Xã Thắng M

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

180,65

12,86

1,58

0,30

0,79

2,43

0,74

0,89

12,77

0,78

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

6,98

0,45

-

-

-

1,00

-

-

1,67

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1,05

0,45

-

-

-

0,60

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

80,09

7,78

1,58

0,15

0,54

1,07

0,31

0,46

9,43

0,28

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

6,76

1,11

-

0,15

0,20

0,35

0,10

0,13

0,20

0,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,01

-

-

-

-

0,01

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

86,14

2,90

-

-

0,05

-

0,33

0,30

1,47

0,30

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,62

0,62

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

67,32

0,22

 

-

-

-

-

-

-

5,00

2.1

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

66,90

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00

2.3

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,42

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Du

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

180,65

4,94

4,49

69,80

2,15

35,57

0,35

18,31

0,88

11,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

6,98

1,17

1,18

0,70

-

0,80

-

-

-

0,01

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

1,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

80,09

2,08

1,54

18,70

1,05

9,92

0,20

13,31

0,78

10,91

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

6,76

0,53

0,20

0,10

0,29

2,65

0,15

0,20

0,10

0,10

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

86,14

1,11

1,57

50,30

0,81

22,20

-

4,80

-

-

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

67,32

-

61,90

-

-

-

-

-

-

0,20

2.1

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

RSX/NKR(a)

66,90

-

61,90

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,42

-

-

-

-

-

-

-

-

0,20

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Yên Minh

Xã Thắng M

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

1

Đất nông nghiệp

NNP

10.223,43

58,12

239,00

215,50

180,60

40,60

281,80

423,32

83,60

409,70

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

7.288,66

50,12

50,00

170,00

40,00

20,00

130,00

300,00

50,00

80,00

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.934,77

8,00

189,00

45,50

140,60

20,60

151,80

123,32

33,60

329,70

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

47,47

0,14

-

-

-

-

-

-

0,77

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,14

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

46,93

-

-

-

-

-

-

-

0,77

-

2.10

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Duệ

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Đường Thượng

Xã Lũng H

Xã Du Tiến

Xã Du Già

1

Đất nông nghiệp

NNP

10.223,43

246,02

229,00

1.273,00

228,00

2.168,68

828,00

1.788,75

1.221,54

308,20

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

7.288,66

85,00

150,00

500,00

170,00

1.872,50

700,50

1.600,00

1.200,54

120,00

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.934,77

161,02

79,00

773,00

58,00

296,18

127,50

188,75

21,00

188,20

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

47,47

1,64

1,78

12,50

-

8,59

-

2,20

16,10

3,75

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Đất khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã

DHT

46,93

1,64

1,78

12,50

-

8,59

-

2,20

16,10

3,35

2.10

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

0,40

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2916/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2916/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2916/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2916/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Minh Tiến
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2916/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang

            • 27/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực