Quyết định 2917/QĐ-UBND

Quyết định 2917/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2917/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2917/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 4252/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (Tờ trình số 1687/TTr-SCT ngày 04/12/2018) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (T trình số 629/TTr-UBND ngày 11/12/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 và Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh trái với Quyết định này đu bị thay thế, bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục
KSTTHC, VP Chính phủ;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC
, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2917/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Qung Trị)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 03 TTHC

STT

Tên th tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Lĩnh vực Điện

01

Cấp sửa đổi, b sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Hsơ đầy đủ hợp lệ

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Quảng Trị

- Phí thẩm định: 1.050.000 đng/ Giấy phép.

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

02

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lđiện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Hđầy đủ hợp lệ

Bộ phận Một cửa

S Công Thương Qung Trị

- Phí thẩm định: 350.000 đồng/Giấy phép

03

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày làm việc, ktừ ngày nhận Hsơ đầy đhợp lệ

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Qung Trị

- Phí thẩm định: 400.000 đ/Giấy phép

Thông tư s 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

2. Danh mục thủ tục hành chính sa đi, bổ sung: 06 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

01

Thông báo thực hiện khuyến mại.

Không có

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Quảng Trị

Không có

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II

Lĩnh vực Điện

02

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp ca địa phương

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Hđầy đủ hp lệ

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Quảng Trị

- Phí thẩm định: 800.000 đ/Giấy phép

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hi Giấy phép hoạt động điện lực.

03

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thm quyền cấp của địa phương

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Hđầy đủ hợp l

Bộ phận Một ca

Sở Công Thương Qung Trị

- Phí thẩm định: 400.000 đ/Giấy phép

04

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

15 ngày làm việc, ktừ ngày nhận Hđầy đủ hợp lệ

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Qung Trị

- Phí thẩm định: 2.100.000 đồng/Giấy phép

05

Cấp giấy phép hoạt động bán lđiện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày làm việc, ktừ ngày nhận H sơ đy đủ hợp lệ

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Quảng Trị

- Phí thẩm định: 700.000 đồng/Giấy phép

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về quy định trình t, thtc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

06

Cấp giấy phép hoạt động phân phi điện đến cấp điện áp 35 kV ti địa phương

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận H sơ đầy đủ hợp l

Bộ phận Một cửa

Sở Công Thương Quảng Trị

- Phí thẩm định: 800.000 đ/Giấy phép

Tổng số: 09 TTHC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2917/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2917/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2917/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2917/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2917/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2917/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành14/12/2018
       Ngày hiệu lực14/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2917/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2917/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công Thương Quảng Trị

           • 14/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực