Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thi đua–Khen thưởng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 292/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thru tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thi đua – Khen thưởng là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, in, phát hành, bảo tồn và bảo tàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trường, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, in, phát hành, bảo tồn và bảo tàng;

2. Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, in, phát hành, bảo tồn và bảo tàng cho từng thời kỳ, từng lĩnh vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Giúp Bộ trưởng sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; phát hiện, đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng phòng trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua khen thưởng;

4. Tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý và cấp phát hiện vật khen thưởng, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

6. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ;

7. Xây dựng và giúp Bộ trưởng quan rlý Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

9. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng;

10. Biên tập và phát hành bản tin nội bộ của ngành;

11. Là đầu mối của Bộ quan hệ với các cơ quan báo chí ngoài Bộ;

12. Quản lý Phòng Truyền thống của Bộ;

13. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền;

14. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao;

16. Quản lý công chức trong Vụ.

Điều 3. Tổ chức của Vụ

Lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu tách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Vụ; thừa lệnh Bộ trưởng ký các Văn bản hướn dẫn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

Như Điều 4;
Bộ trưởng, các Thứ trưởng
Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
Bộ Văn hóa Thông tin;
Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM,
Hội Cựu chính binh cơ quan Bộ;
Lưu: VT, TCCB, C.60

BỘ TRƯỞNG 
Mai Ái Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/2006/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu292/2006/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2006
Ngày hiệu lực06/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/2006/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thi đua–Khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thi đua–Khen thưởng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu292/2006/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýMai Ái Trực
       Ngày ban hành22/03/2006
       Ngày hiệu lực06/04/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thi đua–Khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 292/2006/QĐ-BTNMT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Thi đua–Khen thưởng

           • 22/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực