Quyết định 292/QĐ-UBND

Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 292/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025; Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 651/TTr-SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với nội dung như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên tỉnh Điện Biên sau khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% các trường chuyên nghiệp, trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh có có Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- 90% học sinh, sinh viên theo học tại các trường chuyên nghiệp, trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí được duyệt theo phân cấp quản lý hoặc được kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí được duyệt theo phân cấp quản lý hoặc được kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng

- Học sinh, sinh viên đang học tại các trường chuyên nghiệp, trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp của tỉnh và giáo viên hướng nghiệp tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

2. Phạm vi

- Các trường chuyên nghiệp, trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Công tác thông tin, truyền thông

a) Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Xây dựng chuyên mục Khởi nghiệp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, chuyên trang trên báo Điện Biên Phủ.

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, ngày hội khởi nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm, diễn đàn giới thiệu các ý tưởng,… kết nối các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

c) Xây dựng chuyên mục khởi nghiệp trên trang thông tin điện tử của các trường chuyên nghiệp có khả năng liên kết, tích hợp thông tin với Cổng Thông tin khởi nghiệp với các địa phương khác trong nước và quốc tế đặc biệt là cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Xây dựng, lựa chọn các khẩu hiệu, hình ảnh tuyên truyền, cổ động về khởi nghiệp phù hợp, có ý nghĩa để phổ biến, đăng tải trên các phương tiện truyền thông, các khu vực trung tâm kinh tế xã hội.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

a) Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường chuyên nghiệp của tỉnh, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ này. Khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các nhà trường.

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

c) Ưu tiên kinh phí cấp phát tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp.

d) Các trường chuyên nghiệp, trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp giữa các nhà trường.

e) Căn cứ chức năng nhiệm vụ, khuyến khích các trường chuyên nghiệp xây dựng chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với điều kiện của tỉnh Điện Biên.

f) Tăng cường tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Thành lập trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường chuyên nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực đào tạo của trường.

b) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị của các trường các trường chuyên nghiệp để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ kinh phí cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp.

c) Cung cấp kịp thời, đầy đủ dữ liệu, tài liệu, thông tin về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp cho chuyên mục, chuyên trang khởi nghiệp của các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường liên kết hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Điện Biên để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường chuyên nghiệp.

e) Khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chủ động đặt hàng các ý tưởng, mô hình, giải pháp,… đối với học sinh, sinh viên để các trường và học sinh, sinh viên của tỉnh có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

a) Các trường chuyên nghiệp của tỉnh chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường.

b) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường chuyên nghiệp từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

c) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà giáo, người làm công tác hướng nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường.

b) Nghiên cứu, xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

c) Khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

IV. Kinh phí

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan chủ trì, tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá Kế hoạch thực hiện đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện đề án. Định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện đề án theo quy định.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thông tin, truyền thông và hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu về kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong các trường chuyên nghiệp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ hằng năm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; lựa chọn, giới thiệu các dự án của học sinh, sinh viên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

- Lồng ghép kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp vào Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2020 theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2407/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết nối các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp với các hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Chủ trì tuyên truyền chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp. Xây dựng chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động đào tạo cùng với các cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để học sinh sinh viên của các nhà trường tham quan, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp. Vận động, tìm kiếm nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về kinh doanh của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện lồng ghép các hoạt động về đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn tại các cơ sở giáo dục và đào tạo vào Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Tài chính

- Căn cứ các nguồn kinh phí được giao, hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách của các cấp, các ngành theo quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện đề án.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các đơn có liên quan tại địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch thực hiện đề án; lồng ghép các hoạt động trong Kế hoạch thực hiện đề án với các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

- Định kỳ hằng năm báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện đề án, kết quả hỗ trợ đối với các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh.

7. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiếp cận với những thông tin cần thiết về khởi nghiệp;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp và triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch thực hiện đề án.

8. Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Phân công cụ thể thành viên của đơn vị, đôn đốc, tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu292/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 292/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 292/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu292/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành16/04/2018
        Ngày hiệu lực16/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 292/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 292/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp Điện Biên

            • 16/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực