Quyết định 292/QĐ-UBND

Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 292/QĐ-UBND 2019 khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG TẠI VĂN PHÒNG TỈNH ỦY VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điu lệ;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tưng Chính ph về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư s 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định s 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định s 01/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 25/TTr-HCSN ngày 09/01/2019 và Tờ trình s 50/TTr-HCSN ngày 23/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi thực hiện:

Thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

2. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho các chức danh lãnh đạo là Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Phó trưởng Ban Nội chính, Phó trưng Ban Dân vận, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Riêng chức danh lãnh đạo là Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưng Ban Nội chính, Trưởng Ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (gọi tắt là cấp Trưởng) khuyến khích tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

3. Nguyên tắc khoán:

- Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Khi thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, chỉ đlại 6 xe ô tô phục vụ công tác chung tại Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (tương đương định mức 01 (một) xe ô tô phục vụ công tác chung cho mỗi đơn vị). Số xe ô tô phục vụ công tác chung còn lại của Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ xem xét thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu qu, đúng quy định.

Trường hợp chức danh lãnh đạo cấp Trưởng đơn vị nhận khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thì sẽ thu hồi xe ô tô phục vụ công tác chung để sắp xếp, xử lý theo quy định. Số xe ô tô thu hồi tương ứng với số chức danh cấp Trưởng đã nhận khoán.

4. Phương thức khoán:

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xem xét, quyết định lựa chọn thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo một trong hai phương thức sau:

- Phương thức 1: Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh cụ thể, đảm bảo không vượt quá mức khoán kinh phí khi đi công tác tối đa là 7.000.000 đồng/người/tháng (Bao gồm cả đi công tác trong tỉnh và ngoài tỉnh).

- Phương thức 2: Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh cụ thể theo nguyên tắc:

+ Đi công tác nội tnh, mức khoán kinh phí tối đa không quá 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Đi công tác ngoài tnh thanh toán khoán theo công thức:

Mức khoán đi công tác ngoại tnh (đồng/tháng)

=

Đơn giá khoán (đồng/km)

x

Khoảng cách thực tế đi công tác (km)

Trong đó:

+ Khoảng cách thực tế đi công tác là số km thực tế khi đi công tác của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác theo giấy mời/công văn triệu tập đối với chức danh được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận.

+ Đơn giá khoán là 12.000 đồng/km.

5. Thời gian thực hiện thí điểm: 01 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

6. Sắp xếp, xử lý số xe ô tô khi thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo UBND tnh sắp xếp, thu hồi xe ô tô phục vụ công tác chung theo nguyên tắc khoán nêu trên. Thời gian thực hiện xong trong năm 2019.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện khoán kinh phí sdụng xe ô tô công khai, minh bạch, hiệu quả, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Quyết định thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, trong đó quy định rõ mức khoán cho từng chức danh, phương thức khoán, hình thức thanh toán; Bổ sung nội dung khoán kinh phí sử dụng xe ô tô vào Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện thông báo công khai trong cơ quan, đơn vị.

- Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh thực hiện khoán từ dự toán ngân sách cơ quan, đơn vị được giao hàng năm theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Phối hợp Sở Tài chính rà soát số xe ô tô hiện có tại cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý, đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

- Chủ động bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho các lái xe ô tô theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện thanh toán kinh phí khoán sử dụng xe ô tô cho các chức danh theo quy định.

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại đơn vị trong thời gian thực hiện thí điểm, gửi STài chính trước ngày 05/3/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, đảm bảo đúng quy định; Thống nhất với Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trình UBND tnh phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo quy định, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá khoán khi đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng trên thị trường tăng, giảm trên 20% so với đơn giá khoán đã quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết đnh này.

- Sau 01 (một) năm thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, trên cơ sđánh giá kết quả đạt được, Sở Tài chính báo cáo đề xuất, trình UBND tnh xem xét, quyết định phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật để UBND tỉnh xem xét áp dụng trin khai rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Trường hợp Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Sở Tài chính kịp thời xem xét, đề xuất, trình UBND tỉnh điều chỉnh việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo văn bản quy định mới (nếu cần thiết).

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ: Phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong việc bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách cho các lái xe và các khó khăn, vướng mắc có liên quan khi các xe ô tô được sắp xếp, xử lý theo quy định; báo cáo Thường trực Tnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chđạo đi với những nội dung vượt quá thẩm quyền.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh kiểm soát và thanh toán các khoản khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các chức danh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban kim tra Tỉnh ủy; Giám đốc các S: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND t
nh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- CV KT1, 2, 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu292/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2019
Ngày hiệu lực24/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 292/QĐ-UBND 2019 khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 292/QĐ-UBND 2019 khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu292/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýLê Duy Thành
        Ngày ban hành24/01/2019
        Ngày hiệu lực24/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 292/QĐ-UBND 2019 khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 292/QĐ-UBND 2019 khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung Vĩnh Phúc

            • 24/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực