Quyết định 2921/QĐ-UBND

Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2015 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2921/QĐ-UBND 2015 Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2921 /QÐ-UBND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy; TT HÐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP;
- Lưu: VT, NC, TH, BTCD.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2921 /QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam là nơi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Người tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1. Thời gian và lịch tiếp công dân

1. Thời gian tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 00’.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

2. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh

- Thực hiện theo Quy chế phối hợp tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh.

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh được thông báo bằng văn bản, niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Quyền của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

c. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

d. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân.

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

2. Nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có). Trang phục chỉnh tề, tuân thủ quy chế, nội quy tiếp công dân và có thái độ đúng mực, thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ khi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Trình bày trung thực, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã trình bày.

c. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác.

d. Trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày; Việc cử đại diện thực hiện như sau: Từ năm đến mười người thì cử một hoặc hai người đại diện, từ mười người trở lên thì cử thêm người đại diện nhưng không quá năm người. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhưng quyền lợi và nghĩa vụ độc lập với nhau thì thực hiện như trường hợp riêng lẽ.

đ. Không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự nơi tiếp công dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người thi hành công vụ.

e. Không mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, trẻ em, súc vật, người mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi vào nơi tiếp công dân.

g. Không căng treo khẩu hiệu, băng rôn, dán các loại giấy tờ không được phép theo quy định trong khu vực tiếp công dân.

h. Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân.

i. Hết giờ làm việc, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được lưu lại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

k. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

Điều 3. Trách nhiệm người tiếp công dân

1. Lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân về những nội dung liên quan do công dân trình bày. Phong cách, thái độ làm việc ân cần, hòa nhã, thận trọng, quan điểm đúng đắn và cương quyết, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong công tác tiếp công dân.

2. Hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; tiếp nhận đơn hoặc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền.

3. Không sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

4. Giữ bí mật thông tin người tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Điều 4. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

2. Người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Người được ủy quyền hoặc đại diện không hợp pháp, người được ủy quyền hoặc đại diện theo quy định pháp luật cho người bị từ chối tiếp công dân tại khoản 3 Điều này.

5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Xử lý những trường hợp vi phạm

1. Những người vi phạm nội quy tiếp công dân và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Người có nhiệm vụ bảo vệ buổi tiếp công dân có trách nhiệm thi hành lệnh của chủ trì buổi tiếp công dân, phối hợp với người có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2921/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2921/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2921/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2921/QĐ-UBND 2015 Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2921/QĐ-UBND 2015 Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2921/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2921/QĐ-UBND 2015 Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2921/QĐ-UBND 2015 Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Quảng Nam

            • 19/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực