Quyết định 2922/2004/QĐ-UB

Quyết định 2922/2004/QĐ-UB về quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2922/2004/QĐ-UB quy định các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2922/2004/QĐ-UB

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CÁC LOẠI PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2004/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XV, kỳ họp thứ 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương; gồm các loại phí sau:

1- Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước.

2- Phí thư viện.

Điều II: - Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

- Giao cho Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai để các cấp, các ngành và các đơn vị thực hiện Quyết định này.

Điều III: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thanh hóa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều III QĐ;
- Thường trực Tỉnh Ủy (để B/cáo );
- Thường trực HĐND tỉnh (để B/cáo );
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VP.
- Thn 204488 QĐ các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

QUY ĐỊNH

VỀ THU PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2922/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa )

I- Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước:

1- Đối tượng nộp phí:

Các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước (là đất công, không thuộc trường hợp nhà nước giao thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất) để kinh doanh, dịch vụ phải nộp phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước.

- Đối với việc sử dụng bến, bãi, mặt nước do Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố quyết định.

- Đối với việc sử dụng lề đường, hè phố thực hiện theo Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2001, phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

2- Mức thu phí:

2.1- Sử dụng lề đường, hè phố (theo quy định trên) để tổ chức các hoạt động dịch vụ phải nộp phí theo mức sau:

2.1.1- Mức thu phí đối với xe ô tô tạm đỗ tại thành phố, thị xã (Trừ bãi trông giữ cố định được quy định riêng):

- Xe có 12 ghế ngồi trở xuống và xe tải 1 tấn trở xuống: 3.000 đồng/xe/lượt.

- Xe trên 12 ghế ngồi và xe tải trên 1 tấn trở lên: 5.000 đồng/xe/lượt.

2.1.2 - Làm dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy (Trừ điểm trông giữ cố định được quy hoạch):

- Hè phố tại thành phố: 10.000 đồng/m2/tháng.

- Hè phố tại thị xã: 7.000 đồng/m2/ tháng.

- Hè phố tại thị trấn: 4.000 đồng/m2/tháng.

2.1.3 - Làm điểm tập kết vật liệu xây dựng tạm thời để xây dựng công trình:

- Lề đường, hè phố tại thành phố: 20.000 đồng/m2/tháng.

- Lề đường, hè phố tại thị xã: 15.000 đồng/m2/ tháng.

- Lề đường, hè phố tại thị trấn: 10.000 đồng/m2/tháng.

Thời gian sử dụng hè phố tại điểm 2.1.2 và 2.1.3 trên, trong tháng nếu dưới 15 ngày tính bằng 50% mức thu, từ 15 ngày trở lên thu bằng 100% mức thu.

2.2 - Sử dụng bến, bãi, mặt nước để làm dịch vụ bãi đỗ xe, bến thuyền, bến xà lan vận tải, bến bè lâm sản, kinh doanh vật tư hàng hóa.

2.2.1- Đối với chủ xe ô tô khách sử dụng bến, bãi để đón, trả khách tại:

- Bến xe tại thành phố: 1.200 đồng/ghế thiết kế/lượt.

- Bến xe tại thị xã: 1.000 đồng/ghế thiết kế/lượt.

- Bến xe tại các huyện miền xuôi: 700 đồng/ghế thiết kế/lượt.

- Bến xe các huyện miền núi: 500 đồng/ghế thiết kế/lượt.

2.2.2 - Sử dụng mặt nước, bến, bãi ven sông để làm bến thuyền, bến xà lan vận tải, bến bè lâm sản, kinh doanh vật tư, hàng hóa.

Mức thu bằng 0,35% giá 1 m2 đất, do UBND tỉnh quy định hàng năm cho từng loại đất (tương ứng với loại đất sử dụng làm dịch vụ).

Trường hợp khó xác định loại, hạng đất và giá đất, thì giá đất để tính mức thu được xác định theo giá đất liền kề trong bảng giá các loại đất theo quyết định của UBND tỉnh.

II- Phí thư viện:

1- Đối tượng nộp phí:

Các đối tượng làm thẻ đọc, thẻ mượn tài liệu của thư viện trực thuộc tỉnh và các huyện, thị, thành phố phải nộp loại phí này.

2- Mức thu:

2.1 - Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh, thư viện thành phố, thị xã.

· Phí thẻ đọc, thẻ mượn tài liệu:

- Người lớn: 20.000 đ/thẻ/năm; 6.000 đ/thẻ/quý.

- Học sinh, sinh viên: 10.000 đ/thẻ/năm; 3.000 đ/thẻ/quý.

· Phí sử dụng phòng đọc tài liệu quí hiếm:

- Người lớn: 30.000 đ/thẻ/năm; 9.000 đ/thẻ/quý.

- Học sinh, sinh viên: 15.000 đ/thẻ/năm; 4.000 đ/thẻ/quý.

· Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện:

- Người lớn: 40.000 đ/thẻ/năm; 12.000 đ/thẻ/quý.

- Học sinh, sinh viên: 20.000 đ/thẻ/năm; 6.000 đ/thẻ/quý.

2.2 - Thư viện các huyện trung du, đồng bằng, ven biển:

· Phí thẻ đọc, thẻ mượn tài liệu:

- Người lớn: 14.000 đ/thẻ/năm; 4.000 đ/thẻ/quý.

- Học sinh, sinh viên: 7.000 đ/thẻ/năm; 2.000 đ/thẻ/quý.

2.3 - Thư viện các huyện miền núi:

· Phí thẻ đọc, thẻ mượn tài liệu:

- Người lớn: 10.000 đ/thẻ/năm; 3.000 đ/thẻ/quý.

- Học sinh, sinh viên: 5.000 đ/thẻ/năm; 1.500 đ/thẻ/quý./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2922/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2922/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2004
Ngày hiệu lực01/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2922/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2922/2004/QĐ-UB quy định các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2922/2004/QĐ-UB quy định các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2922/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành15/09/2004
        Ngày hiệu lực01/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2922/2004/QĐ-UB quy định các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2922/2004/QĐ-UB quy định các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương Thanh Hóa

           • 15/09/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực