Quyết định 2922/QĐ-UBND

Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2922/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2922/-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 502/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 04 (bốn) thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- C
ng Thông tin điện tử của tnh (file điện tử);
- Lưu: VT
, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND tỉnh

I

Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Mua quyển hóa đơn

Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

2

Mua hóa đơn lẻ

3

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

II

Lĩnh vực Quản lý Giá

1

Đăng ký giá

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

PHN II:

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

BỘ PHN, CÔNG CHỨC THC HIN

THỜI GIAN THỰC HIN

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Mua quyển hóa đơn

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của Phòng Tài chính kế hoạch được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

01 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch (hoặc cán bộ được ủy quyền)

02 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu và Trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

2. Mua hóa đơn lẻ

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của Phòng Tài chính - kế hoạch được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

01 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch (hoặc cán bộ được ủy quyền)

02 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu và Trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

3. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

22 ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của Phòng Tài chính kế hoạch được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

Cán bộ của Phòng Tài chính- kế hoạch được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

11 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch

10 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu và Trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

4. Đăng ký giá

05 ngày làm vic kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của Phòng Tài chính kế hoạch được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

2

Bước 2

Thẩm định

Cán bộ của Phòng Tài chính kế hoạch được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

02 ngày

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch (hoặc cán bộ được ủy quyền)

02 ngày

4

Bước 4

Đóng dấu và Trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2922/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2922/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2922/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2922/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2922/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành17/10/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2922/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2922/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tỉnh Thái Bình

            • 17/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực