Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 293/QĐ-UBND 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293 /QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Phòng Quản lý khoa học với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở thành Phòng Quản lý khoa học kể từ ngày 01/4/2014.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ sau khi sáp nhập, bao gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ;

- Phòng Thông tin Khoa học công nghệ.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn sau khi sáp nhập; điều chuyển, bố trí công chức phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm; thực hiện qui trình bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý, có xem xét việc bảo lưu số lượng do thực hiện sáp nhập.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH);
- Lưu: VT, NC,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 293/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu293/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 293/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 293/QĐ-UBND 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 293/QĐ-UBND 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu293/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành12/03/2014
       Ngày hiệu lực12/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 293/QĐ-UBND 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 293/QĐ-UBND 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực