Quyết định 2934/QĐ-UBND

Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 về giao nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 2934/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban đã được thay thế bởi Quyết định 01/2011/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính và được áp dụng kể từ ngày 16/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2934/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THAM MƯU CHO CHỦ TỊCH UBND TỈNH XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC và Thông tư số 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét các đề nghị sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC) theo quy định tại Điều 6 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hồ sơ đề nghị sử dụng thẻ ABTC nộp tại Sở Ngoại vụ, gồm:

1. Đối với các doanh nhân được quy định tại điểm b, c khoản 1; khoản 2, Điều 3 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Văn bản đề nghị sử dụng thẻ ABTC nêu rõ năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị, khả năng hợp tác với đối tác hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

b) Bản phôtô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;

c) Tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an ban hành) có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý trực tiếp doanh nhân;

d) 04 ảnh cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (01 ảnh dán vào tờ khai có dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 03 ảnh để rời);

2. Đối với công chức, viên chức được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Văn bản đề nghị sử dụng thẻ ABTC có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan;

b) Bản sao quyết định cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài theo quy định và các giấy tờ liên quan khác thể hiện nhiệm vụ đi công tác nước ngoài của công chức, viên chức phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 6 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an ban hành) có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan;

d) 04 ảnh cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (01 ảnh dán vào tờ khai có dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 03 ảnh để rời);

3. Khi nộp hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC, doanh nhân, công chức, viên chức xuất trình hộ chiếu còn giá trị. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp cử người khác thay mặt doanh nhân, công chức, viên chức đến Sở Ngoại vụ nộp hồ sơ thì phải xuất giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp mình, giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu của người đề nghị sử dụng cấp thẻ ABTC.

Điều 3.

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thẩm tra các nội dung có liên quan đến đề nghị sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân, công chức, viên chức.

2. Trong trường hợp cần thiết, Sở Ngoại vụ có văn bản yêu cầu Công an tỉnh xác định tính xác thực của các thông tin có liên quan được doanh nhân, công chức, viên chức nêu trong văn bản đề nghị.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Công an tỉnh có văn bản trả lời cho Sở Ngoại vụ, nếu quá thời hạn này mà chưa có ý kiến thì được xem là đồng ý.

Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, Cục thuế, Cục Hải quan... có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi có yêu cầu của Công an tỉnh.

3. Sau khi thẩm tra hồ sơ, Sở Ngoại vụ có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh và đề xuất cụ thể việc cho phép hoặc không cho phép doanh nhân, công chức, viên chức sử dụng thẻ ABTC. Trong trường hợp đề xuất không cho phép sử dụng thẻ ABTC thì phải nêu rõ lý do trong văn bản.

4. Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5. Sở Ngoại vụ thông báo cho doanh nhân, công chức, viên chức ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn thủ tục xin cấp thẻ ABTC tại Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ Công an trong trường hợp doanh nhân, công chức, viên chức được phép sử dụng thẻ ABTC.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp có văn bản báo cáo cho UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Cục Quản lý XNC, Bộ Công an;
- TT. TU, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- Trung tâm Công báo;
- Đài PTTH An Giang, Báo An Giang;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2934/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/11/2007
Ngày hiệu lực 01/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/01/2011
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2934/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2934/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 01/11/2007
Ngày hiệu lực 01/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/01/2011
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2934/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2934/QĐ-UBND giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban