Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 đơn giá tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Công văn số 1685/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2012 của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên tại Tờ trình số 693/TCTXD/TC-HC và Tờ trình số 695/TCTXD/TC-HC ngày 16/11/2012 về đề nghị thẩm định và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký đơn giá tiền lương của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên năm 2012, như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu: 978 đồng/1000 đồng (tổng doanh thu - tổng chi phí (chưa có lương).

2. Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá của lao động trong biên chế thuộc Công ty mẹ: 28,500 tỷ đồng.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch của nhân công trực tiếp do Tổng công ty xác định căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý gồm (9 người): Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên là: 1.694,0 triệu đồng.

* Tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty - đăng ký trong Kế hoạch tiền lương:

- Tổng doanh thu: 595.000 triệu đồng.

- Tổng chi phí (chưa có lương): 524.694 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 1.500 triệu đồng.

- Nộp ngân sách: 14.000 triệu đồng.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm:

1. Căn cứ đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý để xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Điều 8 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên theo quy chế trả lương của Tổng công ty; thực hiện quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với Viên chức quản lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2007/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH và Điều 26 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kiểm soát viên Tcty (để giám sát);
- Lưu: VT, ĐMDN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2939/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2012
Ngày hiệu lực21/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 đơn giá tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 đơn giá tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2939/QĐ-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành21/11/2012
        Ngày hiệu lực21/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 đơn giá tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 đơn giá tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch

            • 21/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực