Quyết định 294/QĐ-QLCL

Quyết định 294/QĐ-QLCL năm 2014 sửa đổi Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 238/QĐ-QLCL do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 294/QĐ-QLCL 2014 sửa đổi Quy chế làm việc 238/QĐ-QLCL


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 CỦA QUY CHẾ LÀM VIỆC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 238/QĐ-QLCL NGÀY 23/6/2014 CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bộ Quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-QLCL ngày 23/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành Quy chế làm việc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 của Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-QLCL ngày 23/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản như sau:

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc, thẩm quyền ký văn bản của Phó Cục trưởng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Cục trưởng:

a) Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo phân công của Cục trưởng. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Cục trưởng chủ động giải quyết các công việc; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công;

b) Khi giải quyết công việc, những vấn đề liên quan các lĩnh vực cần sự phối hợp, Phó Cục trưởng được giao chủ trì chủ động trao đổi ý kiến với Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan trước khi quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Phó Cục trưởng được giao chủ trì và Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan cùng chủ trì làm việc với các đơn vị để giải quyết công việc. Khi các Phó Cục trưởng có ý kiến khác nhau, Phó Cục trưởng được giao chủ trì giải quyết công việc báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định;

c) Khi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phó Cục trưởng được giao chủ trì chủ động trao đổi, thống nhất về nội dung và thông báo kết quả làm việc với Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Cục trưởng:

a) Chỉ đạo việc tham gia và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được phân công;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phụ trách để phát hiện và đề xuất kịp thời những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

c) Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, chưa rõ chủ trương giải quyết hoặc có khả năng tác động lớn đến hoạt động của hệ thống Cục và nhiệm vụ chính trị của Cục, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Cục trưởng trước khi xử lý, quyết định;

d) Khi Cục trưởng điều chỉnh phân công giữa các Phó Cục trưởng, các Phó Cục trưởng có trách nhiệm bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan.

3. Phó Cục trưởng được ủy quyền giải quyết công việc khi Cục trưởng vắng mặt, ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 2, điểm a, b khoản 4 Điều này còn có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Giải quyết các công việc do Cục trưởng phụ trách, ký văn bản theo ủy quyền của Cục trưởng;

b) Điều phối công việc giữa các Phó Cục trưởng;

c) Điều phối các hoạt động chung của Cục theo chương trình, lịch công tác và yêu cầu của Cục trưởng.

4. Thẩm quyền ký văn bản của Phó Cục trưởng:

Phó Cục trưởng được Cục trưởng giao ký thay (KT) các văn bản:

a) Các văn bản hành chính thông thường, văn bản hướng dẫn, xử lý công việc, các quyết định cá biệt thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Các văn bản được Cục truởng uỷ quyền bằng văn bản.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định khác tại Quyết định số 238/QĐ-QLCL ngày 23/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Cơ quan Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu294/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 294/QĐ-QLCL 2014 sửa đổi Quy chế làm việc 238/QĐ-QLCL


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 294/QĐ-QLCL 2014 sửa đổi Quy chế làm việc 238/QĐ-QLCL
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu294/QĐ-QLCL
       Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
       Người kýNguyễn Như Tiệp
       Ngày ban hành12/08/2014
       Ngày hiệu lực12/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 294/QĐ-QLCL 2014 sửa đổi Quy chế làm việc 238/QĐ-QLCL

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 294/QĐ-QLCL 2014 sửa đổi Quy chế làm việc 238/QĐ-QLCL

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực