Quyết định 294/QĐ-UBND

Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2014 giải thể Phòng Di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2014 giải thể Phòng Di sản văn hóa Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-UBND

 Yên Bái, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ PHÒNG DI SẢN VĂN HÓA THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Phòng Di sản văn hóa và chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa sang Phòng Nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái kể từ ngày 01/4/2014.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi thực hiện giải thể Phòng Di sản văn hóa, bao gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

- Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

- Phòng Nghiệp vụ du lịch;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch;

- Phòng Tổ chức cán bộ.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở; điều chuyển, bố trí công chức, viên chức trong phạm vi quản lý phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu294/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2014 giải thể Phòng Di sản văn hóa Yên Bái


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2014 giải thể Phòng Di sản văn hóa Yên Bái
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu294/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
     Người kýPhạm Duy Cường
     Ngày ban hành12/03/2014
     Ngày hiệu lực12/03/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2014 giải thể Phòng Di sản văn hóa Yên Bái

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2014 giải thể Phòng Di sản văn hóa Yên Bái