Quyết định 2941/QĐ-UBND

Quyết định 2941/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2941/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2941/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 về việc công b thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2098/TTr-SGDĐT ngày 07/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo (Có Danh mục kèm theo).

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Hưng Yên;
- Tr
ung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
Th.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành  chính (TTHC)

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Điền dấu "x" vào ô thích hợp)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định công bTTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được tiếp nhận hồ sơ

Được trả kết quả

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

120 ngày

Hồ sơ gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên (Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Không

x

x

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

2

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

120 ngày

Hồ sơ gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên (Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Không

x

x

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

3

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

120 ngày

Hồ sơ gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên (Số 675 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Không

x

x

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiu học.

Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

 

Phần II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ghi chú

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

BGD-HYE-285216

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

UBND tỉnh

Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 27, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

 

Phần III: DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

Căn cứ Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ghi chú

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

I.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

BGD-HYE-285225

Cấp giấy chứng nhận chất lượng đối với trường trung học (bao gồm trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đi với trường trung học cơ sở, trưng trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết đnh số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 24, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

2

BGD-HYE-285217

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ s, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 28, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

3

BGD-HYE-285218

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 29, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

4

BGD-HYE-285219

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường ph thông có nhiu cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có sthứ tự 30, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

5

BGD-HYE-285224

Cấp giấy chứng nhận chất lượng đối với trường tiểu học

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018

TTHC có số thứ tự 23, thuộc lĩnh vực I, mục A phần Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2941/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2941/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2941/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2941/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2941/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2941/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2941/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2941/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Hưng Yên

            • 14/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực