Quyết định 2945/QĐ-CTUBND

Quyết định 2945/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2945/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2945/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 87/TTr-SCT ngày 17 tháng 12 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục 01), 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế (phụ lục 02); 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ (phụ lục 03) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương (thực hiện);
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2945/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2945/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2945/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2945/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2945/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2945/QĐ-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành21/12/2012
       Ngày hiệu lực21/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2945/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2945/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương