Quyết định 2947/QĐ-UBND

Quyết định 2947/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao kèm theo Quyết định 387/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2947/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 387/QĐ-UBND tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đồng Nai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2947/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 387/QĐ-UBND NGÀY 10/02/2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 3111/TTr-SNN ngày 14/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm 12 nội dung được điều chỉnh bổ sung thuộc 05 tiêu chí - bảng kèm theo).

Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đã cập nhật các nội dung điều chỉnh bổ sung được ban hành kèm theo.

Điều 2. Các sở, ngành liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện và tiêu chuẩn chuyên ngành đối với các tiêu chí được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này. Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm đối với chỉ tiêu 16.6.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế các chỉ tiêu, tiêu chí tương ứng của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 05 TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

100%

2.2. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

≥70%

(phần còn lại đảm bảo được duy trì cứng hóa)

2.3. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

≥50%

(phần còn lại đảm bảo được duy trì cứng hóa)

2.4. Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên; bảo đảm xanh, sạch, đẹp.

Đạt

12

Hình thức tổ chức sản xuất

12.1. Tỷ lệ tổ hợp tác (nếu có) hoạt động có hiệu quả.

≥90%

14

Y tế

14.2. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khu vực nông thôn.

<1%

14.3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi.

<8%

16

Môi trường

16.3. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định.

≥97%

16.4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

≥95%

16.5. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn.

≥95%

16.6. Xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch.

100%

17

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

17.2. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu vững mạnh trở lên.

Đạt

 

BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

I. QUY HOẠCH

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung quy hoạch.

Đạt

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

100%

2.2. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

≥70%
(phần còn lại đảm bảo được duy trì cứng hóa)

2.3. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

≥50%
(phần còn lại đảm bảo được duy trì cứng hóa)

2.4. Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên; bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đạt

3

Thủy lợi

3.1. Tỷ lệ diện tích đất được tưới để sản xuất vào mùa khô từ các nguồn (trừ trường hợp thiếu nguồn nước, kể cả nguồn nước ngầm)

≥80%

3.2. Tỷ lệ km kênh mương trên địa bàn xã được kiên cố hóa.

100%

4

Điện

Tỷ lệ điện đáp ứng nhu cầu cho khu sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản tập trung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

≥85%

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

≥80%

6

Điểm thông tin khoa học công nghệ

Xã có điểm thông tin khoa học - công nghệ đạt hiệu quả theo quy định.

Đạt

7

Chợ nông thôn

Chợ đạt chuẩn chợ văn hóa theo chuẩn của tỉnh.

Đạt

8

Nhà ở dân cư

Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng.

100%

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

9

Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập

9.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm

Năm 2015: ≥45 triệu

Năm 2016: ≥51 triệu

Năm 2017: ≥58 triệu

9.2 Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (theo giá thực tế).

Năm 2015: ≥120 triệu

Năm 2016: ≥130 triệu

Năm 2017: ≥140 triệu

9.3 Tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu trong sản xuất nông nghiệp

>80%

9.4. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp

≥50%

10

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh (áp dụng theo chuẩn nghèo mới của tỉnh).

<1%

11

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

11.1. Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

≥95%

11.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo.

≥60%

12

Hình thức tổ chức sản xuất

12.1. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

≥80%

12.2. Tỷ lệ tổ hợp tác (nếu có) hoạt động có hiệu quả.

≥90%

12.3. Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh tham gia HTX, THT, CLB.

≥50%

12.4. Có mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp (liên kết nông dân với doanh nghiệp).

Đạt

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

13

Giáo dục

13.1. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo.

100%

13.2. Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ.

≥50%

14

Y tế

14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

≥90%

14.2. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khu vực nông thôn.

<1%

14.3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi.

<8%

15

Văn hóa

Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa theo quy định của Bộ VH - TT - DL

100%

16

Môi trường

16.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia

Nước hợp vệ sinh: 100%

Nước sạch: ≥60%

16.2. Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người.

100%

16.3. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định.

≥97%

16.4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

≥95%

16.5. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt.

≥95%

16.6. Xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch.

100%

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

17

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

17.1. Xã có bố trí công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn mới.

Đạt

17.2. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu vững mạnh trở lên.

Đạt

18

An ninh - quốc phòng

18.1 An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Đạt

18.2 Xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn xã đạt chuẩn quy định.

Đạt

 

18 tiêu chí

39 chỉ tiêu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2947/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2947/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2017
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2947/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2947/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 387/QĐ-UBND tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đồng Nai 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2947/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 387/QĐ-UBND tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đồng Nai 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2947/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýĐinh Quốc Thái
     Ngày ban hành25/09/2015
     Ngày hiệu lực25/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2017
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2947/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 387/QĐ-UBND tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đồng Nai 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2947/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 387/QĐ-UBND tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đồng Nai 2015