Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND

Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang công chứng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2948/2013/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 977/TTr-STP ngày 02 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn các huyện: Bá Thước, Yên Định sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã của các huyện: Bá Thước, Yên Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2948/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2948/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực31/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2948/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang công chứng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang công chứng Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2948/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực31/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang công chứng Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang công chứng Thanh Hóa

            • 21/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực