Quyết định 2949/QĐ-UBND

Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2949/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công dùng ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2064/TTr-SGTVT ngày 05/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này, giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nội vụ Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, GT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Danh mc dch v s nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

1

Theo dõi, quản lý, bảo vcông trình đường thủy nội địa

2

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật; kiểm tra đột xuất sau mỗi đợt lũ, bão hoc các tác đng bất thường khác

3

Thực hiện đếm và vẽ biểu đồ lưu lượng phương tiện vận tải; theo dõi và vẽ biểu đồ mc nước

4

Theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, bão lũ, các sự cố công trình, xử và báo cáo theo quy định

5

Trc đảm bảo giao thông; theo dõi và phối hợp xử lý, báo cáo cấp có thm quyền về các v tai nn giao thông đường thủy nội địa

6

Điều tiết, hướng dẫn giao thông đường thủy nội địa

7

Phân luồng, tổ chức giao thông, chống va trôi; lập hồ sơ các vị trí vật chướng ngi, theo dõi kết quả các vật chướng ngại đã được xử lý

8

Bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy nội địa

9

Sửa chữa đnh kỳ công trình đường thủy nội địa

10

Sửa chữa đột xuất công trình đường thủy nội địa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2949/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2949/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2949/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2949/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công dùng ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2949/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công dùng ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2949/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2949/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công dùng ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2949/QĐ-UBND 2017 dịch vụ công dùng ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Huế

            • 19/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực