Quyết định 295/QĐ-UBND

Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 7/9/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 89/SNV-CCHC ngày 29/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các lĩnh vực, công việc và thời gian giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm ban hành Quy chế về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận, cơ quan có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (SNV 3 bản);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT, BBT, TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 


DANH MỤC

CÁC LĨNH VỰC, CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 295/QĐ-UBND ngày 6/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Lĩnh vực

Các công việc cụ thể

Cơ chế giải quyết

Thời gian giải quyết

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Hẹn ngày

(số ngày)

1

Cấp giấy phép xây dựng

1. Xây dựng nhà ở riêng lẻ

X

 

 

10

 

2. Xây dựng công trình

X

 

 

15

 

3. Gia hạn giấy phép xây dựng

X

 

 

03

 

4. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

X

 

 

07

 

2

Đăng ký kinh doanh

1. Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã

X

 

 

10

 

2. Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã

X

 

 

05

 

3. Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

X

 

 

04

 

4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

X

 

 

02

 

5. Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh

X

 

 

02

 

6. Thông báo địa điểm kinh doanh (Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký)

X

 

 

02

 

7. Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

X

 

 

05

 

8. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

X

 

 

05

 

9. Cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

X

 

 

05

 

10. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã

X

 

 

05

 

11. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách, hợp nhất và sát nhập

X

 

 

05

 

12. Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

X

 

X

 

 

3

Chứng thực

1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

X

 

X

 

 

2. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

X

 

X

 

 

3. Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ; chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

X

 

X

 

 

4

Hộ tịch

1. Thay đổi, cải chính hộ tịch (đối với người đủ 14 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

X

 

 

03

 

2. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

X

 

 

03

 

3. Cấp lại bản chính giấy khai sinh

X

 

 

03

 

5

Tài nguyên và Môi trường

1. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

X

 

 

40

 

2. Trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

X

 

 

30

Không tính thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng

3. Trình tự chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân

X

 

 

03

 

4. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn

X

 

 

45

Không tính thời gian công khai danh sách xin cấp GCNQSDĐ và thực hiện nghĩa vụ tài chính

5. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

X

 

 

15

 

6. Trình tự, thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

X

 

 

20

 

7. Trình tự, thủ tục cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

X

 

 

40

 

8. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

X

 

 

15

 

9. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

X

 

 

15

 

10. Trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

X

 

 

13

 

11. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

X

 

 

07

Không tính thời gian đối với trường hợp cấp lại GCNQSDĐ

12. Trình tự, thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

X

 

 

05

Không tính thời gian đối với trường hợp cấp lại GCNQSDĐ

13. Trình tự, thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

X

 

 

05

 

14. Trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

X

 

 

07

Không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính

15. Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

X

 

 

07

Không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính

16. Trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

X

 

X

 

 

17. Trình tự, thủ tục sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

X

 

X

 

 

18. Trình tự, thủ tục đăng ký xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

X

 

X

 

 

19. Trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

X

 

 

05

 

20. Trình tự, thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi thửa đất)

X

 

X

 

 

21. Trình tự, thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất)

X

 

 

10

 

22. Trình tự, thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

X

 

 

10

 

6

Lao động thương binh và xã hội

1. Xác nhận đối tượng chính sách xã hội theo quy định (thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, hộ nghèo, dân tộc, miền núi…)

X

 

X

 

 

2. Xác nhận đổi thẻ BHYT, xác nhận thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng

X

 

X

 

 

3. Giới thiệu di chuyển đi, đến các đối tượng chính sách.

X

 

X

 

 

4. Xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, hộ nghèo

X

 

X

 

 

5. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

X

 

X

 

 

6. Giới thiệu di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

X

 

X

 

 

7. Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với người có công

 

Liên thông với cấp tỉnh

 

45

 

8. Thủ tục vay vốn tạo việc làm đối với hộ gia đình và các đối tượng khác

X

 

 

07

 

7

Tổ chức cán bộ

1. Thủ tục về tiếp nhận và phân công công tác đối với giáo viên, nhân viên

X

 

 

10

 

2. Thủ tục về điều động viên chức

X

 

 

10

 

3. Thủ tục thuyên chuyển viên chức ra huyện ngoài trong tỉnh

X

 

 

03

 

8

Thẩm định

1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

X

 

 

10

 

2. Thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư phát triển công nghiệp, TTCN

X

 

 

15

 

3. Thẩm định kế hoạch phát triển điện

X

 

 

10

 

4. Thẩm định hồ sơ xây dựng cửa hàng xăng dầu

X

 

 

10

 

5. Thẩm định hồ sơ quyết toán xây dựng cơ bản

X

 

 

15

 

9

Tôn giáo

Thẩm định cấp giấy phép xây dựng, tôn tạo, sửa chữa nơi thờ tự thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện­

X

 

 

10

 

10

Y tế

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

X

 

 

10

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 295/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu295/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2008
Ngày hiệu lực16/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 295/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu295/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành06/03/2008
        Ngày hiệu lực16/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2008 cơ chế một cửa, một cửa liên thông Bắc Giang