Quyết định 295/QĐ-UBND

Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Trung tâm phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng vào Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 295/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng 2014 Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG VÀO TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH YÊN BÁI TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng vào Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, kể từ ngày 01/02/2014.

Điều 2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái sau khi sáp nhập

1. Vị trí:

a) Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên ngành liên quan thuộc Bộ Y tế.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, sốt rét, côn trùng, ký sinh trùng; dinh dưỡng công cộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch y tế, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn.

a. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng theo chức năng được giao trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, các cơ sở y tế và các trạm y tế trên địa bàn;

c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

d) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực được giao theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

đ) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực được giao.

e) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc Sở Y tế phân công.

g) Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

i) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của Trung tâm sau khi sáp nhập.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm phải theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo quy định của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

a) Các phòng chức năng, gồm:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Các khoa chuyên môn, gồm:

- Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm.

- Khoa Sức khoẻ cộng đồng.

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Dinh dưỡng.

- Khoa Sức khỏe nghề nghiệp.

- Khoa Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng.

- Khoa Xét nghiệm.

c) Các khoa, phòng có Trưởng khoa, Trưởng phòng và có không quá 02 Phó trưởng khoa, Phó trưởng phòng; nhiệm vụ cụ thể của các khoa, phòng do Giám đốc Trung tâm quy định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo khoa, phòng thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Trước mắt, giữ nguyên tổng biên chế đã giao đối với Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu ngạch viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chỉ đạo thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng về tài sản, tài chính, nhân sự, biên chế, nhiệm vụ chuyên môn từ Trung tâm phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng về Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

b) Chỉ đạo tổ chức lại các khoa, phòng theo quy định; điều chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bố trí, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp nhận từ Trung tâm phòng, chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đảm bảo đúng quy trình, có xem xét việc bảo lưu số lượng do thực hiện sáp nhập.

d) Bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí; chỉ đạo xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt động để đảm bảo Trung tâm kịp thời đi vào hoạt động toàn diện các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

đ) Xây dựng phương án điều chuyển, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị sau khi sáp nhập báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế tổng hợp, thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí, biên chế và thực hiện những nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế; Nội vụ; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc: Trung tâm phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu : VT,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 295/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu295/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 295/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 295/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng 2014 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 295/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng 2014 Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu295/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 295/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng 2014 Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 295/QĐ-UBND sáp nhập trung tâm phòng chống Sốt rét Ký sinh trùng 2014 Yên Bái

            • 12/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực