Quyết định 2952/QĐ-UBND

Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2019 quy định về áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2952/QĐ-UBND 2019 đấu thầu qua mạng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn c Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Văn bn s 5464/VPCP-CN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với đấu thu qua mạng giai đoạn 2016 - 2018 và lộ trình giai đoạn 2019 - 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1320/SKH-TĐ ngày 19/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Qung Trị giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

Thực hiện đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh và đu thầu rộng rãi theo lộ trình sau:

Năm

2019

2020

Các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn

≤2 tỷ đồng

≤5 tỷ đồng

Các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp

≤ 5 tỷ đồng

≤ 10 tỷ đồng

Khuyến khích áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu ngoài phạm vi nêu trên.

Điều 2. Các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Người đứng đầu Doanh nghiệp nhà nước tỉnh quản lý, Đại diện hợp pháp của các Chủ đu tư và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT T
nh ủy, HĐND tnh, UBMTTQVN tnh;
- CT
, các PCT UBND tnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh;
- CVP, c
ác PVP UBND tnh, CV;
- Lưu; VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2952/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2952/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2952/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2952/QĐ-UBND 2019 đấu thầu qua mạng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2952/QĐ-UBND 2019 đấu thầu qua mạng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2952/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2952/QĐ-UBND 2019 đấu thầu qua mạng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2952/QĐ-UBND 2019 đấu thầu qua mạng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Quảng Trị

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực