Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2954/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN THUỘC "ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020";

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án SXTN cấp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc "Đề án ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020" (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ KHCN được quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của đề tài/dự án và tài sản mua sắm bằng kinh phí nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành.

Việc công bố và sử dụng kết quả tạo ra của đề tài/dự án được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÃ NGHIỆM THU THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 2954/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện

Thời gian thực hiện

Xếp loại

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lạnh sâu xây dựng ngân hàng tinh động vật thủy sản

Th.S. Kim Thị Thoa, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

2008-2009

KHÁ

2

Nghiên cứu sử dụng nguồn nước khoáng để xây dựng quy trình sản xuất tảo Spirulina platensis đảm bảo chất lượng làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho người và động vật thủy sản

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

Th.S. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2008-2009

TRUNG BÌNH

3

Xây dựng quy trình và bộ sinh phẩm phát hiện WSSV bằng phương pháp LAMP và thăm dò sự hiện của virus Laem Sing gây bệnh chậm lớn ở tôm nuôi khu vực nam bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

Th.S. Nguyễn Viết Dũng

2008-2009

KHÁ

4

Nghiên cứu phát triển các marker phân tử phục vụ chọn giống và bảo tồn quỹ gen ở cá tra và cá rô phi

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

TS. Nguyễn Hữu Ninh

2008-2010

KHÁ

5

Đánh giá nhanh sự hiện diện của vi tảo lam độc bằng kỹ thuật sinh học phân tử và nghiên cứu đề xuất giải pháp khả thi phòng, chống hiện tượng bùng phát vi tảo trong đầm nuôi tôm sú thâm canh.

Viện Công nghệ môi trường

Th.S. Nguyễn Sỹ Nguyên

2008-2010

TRUNG BÌNH

6

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh từ các dòng vi khuẩn có đặc tính đối kháng Vibrio spp. nhằm nâng cao tỉ lệ sống ấu trùng cá biển và tôm sú.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

TS. Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh

2008-2010

KHÁ

7

Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thử nghiệm Chondroitin và Glucosamine từ nguyên liệu thủy sản

Viện Nghiên cứu Hải sản

ThS. Trần Cảnh Đình

2008-2010

KHÁ

8

Nghiên cứu lựa chọn nguồn vật liệu phục vụ chọn giống cua xanh loài Scylla serrata

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

CN. Võ Đức Duy

2008-2010

TRUNG BÌNH

9

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện chế phẩm Bio-TS3 có khả năng tăng sức đề kháng của tôm trong nuôi tôm sú thâm canh.

Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm

PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

2008-2010

KHÁ

10

Nghiên cứu xây dựng tập đoàn giống vi tảo biển quang tự dưỡng, dị dưỡng của Việt Nam và nuôi sinh khối một số loài tảo dị dưỡng làm thức ăn trong nuôi trồng thủy sản.

Viện công nghệ sinh học

TS. Đặng Diễm Hồng

2008-2010

KHÁ

11

Nghiên cứu công nghệ tạo tam bội thể hầu Cửa sông (Crassostrea rivularis) và thăm dò trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

ThS. Nguyễn Đức Tâm

2008-2010

TRUNG BÌNH

12

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tận dụng bã thải từ sản xuất agar phục vụ sản xuất thức ăn bổ sung chăn nuôi.

Viện nghiên cứu Hải sản

ThS. Lê Hương Thủy

2008-2010

TRUNG BÌNH

13

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật LAMP xác định vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra

Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Thị Trung

2009-2010

KHÁ

14

Nghiên cứu giải trình tự một phần bộ gen và xây dựng cơ sở dữ liệu genome tôm sú (P. monodon)

Viện Công nghệ sinh học

TS. Kim Thị Phương Oanh

2009-2011

KHÁ

15

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất sản phẩm protein thủy phân từ cá tạp và phế liệu trong nhà máy chế biến cá

Công ty cổ phần dịch vụ NTTS Hạ Long

Bà. Phạm Thị Hải Âu

2009-2011

KHÁ

16

Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy chủng vi sinh vật sản sinh Tetrodotoxin (TTX) trong cá nóc độc Việt Nam và tách chiết TTX

Viện Nghiên cứu Hải sản

ThS. Bùi Thị Thu Hiền

2009-2011

KHÁ

17

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phòng bệnh trắng nhũn thân Ice - Ice disease ở rong Sụn Việt Nam.

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

PGS.TS Lê Mai Hương

2009-2011

KHÁ

18

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme để chế biến phế liệu tôm thành các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Lê Thanh Hà

2009-2011

KHÁ

19

Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán và chế tạo bộ kit phát hiện vi rút IMNV gây bệnh trên tôm Thẻ chân trắng (Liptopenaeus vannamei) và vi rút LSNV gây bệnh trên tôm Sú (Penaesus monodon).

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

ThS. Nguyễn Viết Dũng

2010-2011

KHÁ

20

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất tôm chân trắng bố mẹ sạch bệnh (SPF)

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

ThS. Vũ Văn In

2009-2011

KHÁ

21

Nghiên cứu và phát triển vắc xin vô hoạt phòng bệnh Vibriosis cho cá Giò (Rachycentron canadum) nuôi

Viện Nghiên cứu NTTS I

ThS. Phạm Thị Vân

2009-2012

KHÁ

22

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) toàn cái.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

ThS. Trần Đình Luân

2010-2012

KHÁ

23

Nghiên cứu, đánh giá biến dị di truyền phục vụ chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá Giò (Rachycentron canadum).

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

ThS. Đỗ Xuân Hải

2010-2012

TRUNG BÌNH

24

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất collagen từ da cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus).

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo

2010-2012

KHÁ

25

Tạo chế phẩm vi sinh có tính đối kháng với vi khuẩn gây bệnh gan - thận mủ ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

ThS. Võ Minh Sơn

2010-2012

KHÁ

26

Đánh giá các thông số di truyền và hình thành vật liệu ban đầu cho chọn giống cá Rô phi đỏ (Oreochoromis spp).

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

ThS. Trịnh Quốc Trọng

2010-2012

KHÁ

27

Đánh giá hiệu quả chọn giống cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) về tăng trưởng, tỷ lệ philê.

Viện Nghiên cứu NTTS II

ThS. Nguyễn Văn Sáng

2010-2012

TRUNG BÌNH

28

Nghiên cứu tạo dòng vi khuẩn nhược độc dùng làm vaccine phòng bệnh gan thận mủ cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng kỹ thuật gây đột biến gen.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Th.S. Võ Văn Nha

2010-2012

KHÁ

29

Nghiên cứu, đánh giá biến dị di truyền phục vụ chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá Vược (Lates calcarifer)

Viện Nghiên cứu NTTS III

TS. Trương Hà Phương

2010-2012

KHÁ

30

Nghiên cứu công nghệ nuôi vi tảo Haematococcus pluvialis và công nghệ chiết xuất astaxanthin.

Viện Công nghệ sinh học

TS. Ngô Hoài Thu

2010-2012

KHÁ

31

Nâng cao hiệu quả sử dụng vaccine bất hoạt thông qua sốc nhiệt protein trong vaccine.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

TS. Lê Hồng Phước

2010-2012

KHÁ

32

Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học BIO-TS3 trong nuôi tôm thâm canh.

Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

2011-2012

KHÁ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2954/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2954/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2954/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2954/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành16/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ

            • 16/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực