Quyết định 2955/QĐ-UBND

Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội và xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lễ hội Sở Văn hóa Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LỄ HỘI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL ngày 25/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2308/TTr-SVHTTDL ngày 22/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội và lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Sở TT&TT(p/h cập nhật PM MCĐT);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT,TTTT,KSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LỄ HỘI VÀ LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC)

Lĩnh vực Lễ hội (02 TTHC)

1

BVH-BTN- 279065

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

2

BVH-BTN- 279066

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (02 TTHC)

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (02 TTHC)

1

BVH-BTN- 279061

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02 ngày (trường hợp xin ý kiến của Bộ, ngành tối đa là 10 ngày)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL

Không

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/ 2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 07/2012/TT- BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ VHTT&DL.

- Thông tư số 04/2016/TT- BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ VHTT&DL.

- Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ VHTT&DL.

Mã TTHC cũ là BTN- 261967

2

BVH-BTN- 279061

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

10 ngày (trường hợp đặc biệt tối đa không quá 15 ngày)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL

Không

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/ 2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 07/2012/TT- BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ VHTT&DL.

- Thông tư số 04/2016/TT- BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ VHTT&DL.

- Thông tư số 22/2018/TT- BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ VHTT&DL.

Mã TTHC cũ là BTN- 261968

III. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (01 TTHC)

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Lễ hội (01 TTHC)

1

BTN-261954

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Điều 22, Chương IV, Nghị định 110/2018/NĐ- CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

TTHC bãi bỏ theo Quyết định công bố số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

PHẦN B: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC)

Lĩnh vực Lễ hội (02 TTHC)

1

BVH-BTN- 279067

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

2

BVH-BTN- 279068

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

PHẦN C: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC)

Lĩnh vực Lễ hội (01 TTHC)

1

BVH-BTN- 279069

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

15 ngày

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2955/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2955/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2018
Ngày hiệu lực30/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2955/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lễ hội Sở Văn hóa Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lễ hội Sở Văn hóa Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2955/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành30/10/2018
        Ngày hiệu lực30/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lễ hội Sở Văn hóa Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lễ hội Sở Văn hóa Bình Thuận

            • 30/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực