Quyết định 2955/QĐ-UBND

Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 ngành nghề doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC, LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG NAM BẢO LÃNH TÍN DỤNG, GIAI ĐOẠN 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tính dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo Công văn số 121/HĐND-VP ngày 10/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tờ trình số 05/TTr-BLTD ngày 16/8/2018, Sở Tài chính tại Tờ trình số 445/TTr-STC ngày 07/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020, như sau:

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp tham gia chương trình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh;

2. Công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản;

3. Cung cấp nước; xử lý nước thải, rác thải;

4. Nhà ở xã hội;

5. Khu dân cư, khu đô thị, tái định cư;

6. Đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh chợ tại vùng nông thôn;

7. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và hoạt động của các cơ sở Giáo dục, Y tế;

8. Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

Điều 2. Danh mục lĩnh vực ngành nghề được phê duyệt tại Điều 1 thay thế cho đối tượng, ngành nghề được bảo lãnh quy định tại Điều 10 Quyết định 3397/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm:

- Chủ trì cập nhật, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

- Thông báo bằng văn bản cho các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, các đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh theo danh mục quy định tại Điều 1 về các nội dung liên quan đến hoạt động bảo lãnh của Quỹ.

2. Sở Nội vụ chủ trì cùng với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ theo quy định.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, NC, KGVX, TH, KTTH.
(G:\Dropbox\THẠCH KTTH\Các Quỹ\Quỹ Bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ\QĐ phê duyệt danh mục bảo lãnh.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2955/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2955/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2955/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 ngành nghề doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 ngành nghề doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2955/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành02/10/2018
       Ngày hiệu lực02/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 ngành nghề doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng Quảng Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2955/QĐ-UBND 2018 ngành nghề doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng Quảng Nam

        • 02/10/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 02/10/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực