Quyết định 2955/QĐ-UBND

Quyết định 2955/QĐ-UBND phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO 3, 4, 5 TUỔI NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách năm 2013; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1076/HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi cho các huyện, thành phố năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 753/TTr-STC ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho các huyện, thành phố, số tiền: 7.220.000.000 đồng (Bảy tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Có Phụ lục chi tiết kèm theo.

Nguồn kinh phí: Tạm cấp từ dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013, sau khi Bộ Tài chính cấp bổ sung cho tỉnh, thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh theo đúng quy định.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, phê duyệt chi tiết danh sách học sinh được hưởng chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục đào tạo và các trường Mầm non trực thuộc chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định; quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nếu trong năm không sử dụng hết phải chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục chi; không sử dụng nguồn kinh phí này cho các nhiệm vụ chi khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Để b/c)
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

PHỤ LỤC

CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO 3, 4, 5 TUỔI THEO QUYẾT ĐỊNH 60/2011/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 07/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

 

Tổng cộng

7.220.000

 

1

Thành phố

2.720.000

 

2

Huyện Thuận Châu

315.000

 

3

Huyện Mộc Châu

1.615.000

 

4

Huyện Phù Yên

1.240.000

 

5

Huyện Bắc Yên

136.000

 

6

Huyện Quỳnh Nhai

655.000

 

7

Huyện Sông Mã

264.000

 

8

Huyện Sốp Cộp

275.000

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2955/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2955/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2013
Ngày hiệu lực07/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2955/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2955/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành07/12/2013
        Ngày hiệu lực07/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2013 kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Sơn La

           • 07/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực