Quyết định 296/QĐ-BNN-TC

Quyết định 296/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam – Sóc Trăng Expo 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 296/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 296/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HỖ TRỢ TỔ CHỨC GIAN HÀNG TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM – SÓC TRĂNG EXPO 2011 TỪ NGUỒN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2011 CỦA CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BNN-CB ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam – Sóc Trăng EXPO 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối tại Tờ trình số 167/TTr-CB-TM ngày 22/02/2011 về việc đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam – Sóc Trăng EXPO 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, gồm các nội dung sau:

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp (loại 010-013 – kinh phí không tự chủ) Chương trình xúc tiến thương mại năm 2011.

2. Dự toán được duyệt: 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

Trong đó: Số giao tiết kiệm 10% (theo Công văn số 2665/BTC-HCSN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) là 36,8 triệu đồng

3. Nội dung: Hỗ trợ tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bông lúa vàng Việt Nam – Sóc Trăng EXPO 2011.

4. Thời gian: 08 ngày (dự kiến từ ngày 27/4 đến 04/5/2011)

5. Kết thúc Lễ hội đề nghị Cục bán tận thu các vật tư, vật liệu dàn dựng gian hàng, số tiền thu được sau khi trừ chi phí hợp lý nộp ngân sách.

(Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; phối hợp với các Cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG  
Đinh Thị Phương

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT

KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2011
(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

ĐVT: đồng

STT

Nội dung hỗ trợ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Tỷ lệ hỗ trợ

Thành tiền

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

480.000.000

A

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

 

 

 

 

99.535.000

1

Hỗ trợ Đài truyền hình tuyên truyền, quảng cáo giới thiệu về Hội chợ triển lãm

 

 

 

 

75.000.000

1.1

Hỗ trợ các Đài truyền hình địa phương (Sóc Trăng) truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc Hội chợ, đưa tin tuyên truyền quảng cáo các sự kiện hội chợ triển lãm 

Chương trình

1

50.000.000

100%

50.000.000

1.2

Hỗ trợ đài truyền hình tuyên truyền Hậu Giang truyền hình trực tiếp lễ Khai mạc Hội chợ

Chương trình

1

25.000.000

100%

25.000.000

3

Chi phí in ấn

 

 

 

 

24.535.000

3.1

Brochures Hội chợ

Tờ

2.000

5.000

100%

10.000.000

3.2

Tờ bướm quảng cáo Hội chợ

Tờ

7.650

1.900

100%

14.535.000

B

CHI PHÍ CẤU THÀNH GIAN HÀNG

 

 

 

 

343.665.000

1

Chi phí thuê toàn bộ mặt bằng khu văn hóa Hồ nước ngọt để bố trí dàn dựng gian hàng triển lãm bao gồm: 01 nhà triển lãm có sẵn toàn bộ mặt bằng trống ngoài trời, một hội trường lớn để làm văn phòng BTC, hệ thống các nhà vệ sinh, hệ thống điện nước và đèn

Lần

1

130.000.000

50%

65.000.000

2

Chi phí thuê dàn dựng gian hàng, nhà bạt

 

 

 

 

177.500.000

2.1

Hỗ trợ 50% chi phí lắp dựng 200 gian hàng tại triển lãm, kích thước 3m x 3m, khung thép, có mái che, có 02 đèn chiếu sáng và nguồn điện hoạt động tốt theo quy chuẩn gian hàng triển lãm

Gian hàng

200

1.300.000

50%

130.000.000

2.2

Hỗ trợ 50% kinh phí lắp dựng nhà bạt phục vụ triển lãm máy móc thiết bị lớn diện tích 1.000m2

m2

1000

95.000

50%

47.500.000

4

Chi phí trang trí các cổng, sân khấu, in ấn băng rol, cờ phướn, pano quảng cáo

 

 

Bao gồm:

 

 

 

 

90.000.000

4.1

In KTS băng rôn (1mx8m), công treo tháo gỡ 

cái

60

300.000

50%

9.000.000

4.3

In KTS và lắp dựng Pano quảng cáo hội chợ (3mx10m) (bao gồm cả lắp đặt và tháo gỡ) 

cái

4

8.000.000

50%

16.000.000

4.4

Trang trí cổng lớn (200 m2), cổng nhỏ (100m2): kết cấu khung sắt, xung quanh viền nhôm, căng vải hiflex in KTS, trang trí đèn dây, đèn chiếu sáng, cờ chuối  

bộ

1

50.000.000

50%

25.000.000

4.5

Trang trí sân khấu: 02 pano (1,6m x 1,2 m); 04 pano (2,5m x 7,5m); 04 pano (2,5m x 1,5m); 04 pano (1mx2m)   

Lần

1

30.000.000

50%

15.000.000

4.6

In KTS và lắp đặt phướn lớn, pano doanh nghiệp: kết cấu khung sắt, mặt căng vải hiflex, xung quanh viền nhôm, 2,5mx2m (bao gồm cả lắp đặt và tháo gỡ)

cái

20

2.500.000

50%

25.000.000

5

Chi phí đi lại

 

 

 

 

11.165.000

1

Vé máy bay + Taxi sân bay (2 người)

người

2

4.100.000

100%

8.200.000

2

Công tác phí 2 người x 3 ngày

ngày

6

70.000

100%

420.000

3

Tiền thuê phòng ngủ (2 phòng, 2 đêm)

ngày đêm

4

280.000

100%

1.120.000

4

Chi phí đi lại Cần Thơ – Sóc Trăng

trọn gói

 

 

100%

1.425.000

C

SỐ GIAO TIẾT KIỆM 10% NHẰM KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ (theo CV số 2665/BTC-HCSN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

36.800.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu296/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2011
Ngày hiệu lực22/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 296/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 296/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 296/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu296/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành22/03/2011
        Ngày hiệu lực22/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 296/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 296/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ

            • 22/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực