Quyết định 296/QĐ-UBND

Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2015 quy định tạm thời giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I và dịch vụ kỹ thuật do chưa được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 296/QĐ-UBND giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa Tuyên Quang 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM LÂM SÀNG CHUNG VÀ KHÁM CHUYÊN KHOA, GIÁ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN HẠNG I VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT DO CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2012/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính về ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; Văn bản số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế và Văn bản số 1513/BHXH-CSYT ngày 20/4/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BT;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Văn bản số 1131-TB/TU ngày 30/9/2015 của Thường trực Tỉnh ủy, thông báo ý kiến tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 29/9/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 872/TTr-SYT ngày 17/8/2015 về ban hành Quy định tạm thời giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I và một số dịch vụ kỹ thuật do chưa được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I và một số dịch vụ kỹ thuật do chưa được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Có biểu giá chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Sở Y tế: Căn cứ giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I và một số dịch vụ kỹ thuật do chưa được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh được phê duyệt tạm thời tại Quyết định này để chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa và các cơ sở khám chữa bệnh công lập tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

2. Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang và các cơ sở khám chữa bệnh: Tổ chức thông tin, tuyên truyền và công khai Quy định tạm thời giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I và một số dịch vụ kỹ thuật do chưa được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng tại Bệnh viện để nhân dân biết, đồng thuận và tham gia giám sát quá trình thực hiện

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước Tuyên Quang: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện Quy định tạm thời giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I và một số dịch vụ kỹ thuật do chưa được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh được duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo).
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh:
- Như điều 3;
- Phó CVP (VX) UBND tỉnh;
- CV: TC, YT;
- Lưu VT (HoaTC 30).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ

Khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú đối với bệnh viện hạng I

(Kèm theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

STT theo TT04 hoặc theo phân tuyến KT

TÊN DỊCH VỤ

Giá ban hành tạm thời đối với bệnh viện hạng I

Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa

 

1

1 – TT04

Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa

17.000

Ngày giường điều trị

 

1

2 – TT04

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

270.000

2

2 – TT04

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

120.000

3

2 – TT04

Ngày giường nội khoa Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết;

65.000

4

2 – TT04

Ngày giường nội khoa Loại 2: Các khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ.

60.000

5

2 – TT04

Ngày giường nội khoa Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

40.000

6

2 – TT04

Ngày giường ngoại khoa Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

120.000

7

2 – TT04

Ngày giường ngoại khoa Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể;

100.000

8

2 – TT04

Ngày giường ngoại khoa Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

80.000

9

2 – TT04

Ngày giường ngoại khoa Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

60.000

Tổng số: 10 danh mục

 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ

Chưa được phê duyệt giá tại Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012.

(Ban hành kèm theo QĐ số 296/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Stt theo TT04 hoặc theo phân tuyến KT

Phân loại phẫu thuật – thủ thuật

TÊN DỊCH VỤ

Giá ban hành tạm thời

Xét nghiệm

 

1

317 - TT50 - Vi sinh

 

Trichomonas vaginalis soi tươi

30.000

2

319 - TT50 - Vi sinh

 

Vi nấm soi tươi

30.000

3

290 - TT04

 

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (Đã có sẵn huyết thanh) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

50.000

4

291 - TT04

 

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (Đã có sẵn huyết thanh) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

30.000

5

397 - TT04

 

Glucose dịch

15.000

6

398 - TT04

 

Clo dịch

21.000

7

399 - TT04

 

Phản ứng Pandy

8.000

8

400 - TT04

 

Rivalta

8.000

9

458 - TT50 - HHTM

 

Xét nghiệm sàng lọc Viêm gan B đối với đơn vị toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật ELISA

60.000

10

353 - TT04

 

Điện di Protein huyết thanh

280.000

11

355 - TT04

 

Điện di huyết sắc tố (Định lượng)

300.000

Chẩn đoán hình ảnh

 

1

63 - TT04

TT loại 2

Chụp CT Scanner 64 dãy – 128 dãy

1.865.000

2

126 - TT50 - Điện quang

 

Chụp Xquang tuyến vú

260.000

3

126 - TT50 - Điện quang

 

Chụp Xquang tuyến vú (Số hóa)

285.000

Phẫu thuật – Thủ thuật

 

1

373 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại ĐB

Phẫu thuật điều trị lỗ tiểu lệch thấp tạo hình một thì

2.230.000

2

389 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại ĐB

PT tạo hình điều trị lỗ niệu đạo lệch thấp một thì

3.490.000

3

156 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại ĐB

Phẫu thuật điều trị vỡ tim do chấn thương

2.780.000

4

3474 - TT50 - Nhi

PT loại 1

Tạo hình phần nối bể thận – niệu quản (nhi)

2.520.000

5

324 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 1

Cắt nối niệu quản

2.520.000

6

320 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 1

Tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản bằng phương pháp Foley, Anderson-Hynes

2.520.000

7

304 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 1

Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần)

2.520.000

8

272 - TT50 - UB

PT loại 1

PT cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú

2.810.000

9

2521 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 1

Cắt u tuyến nước bọt mang tai

2.200.000

10

135 - TT50 - UB

PT loại 1

Phẫu thuật cắt u lưỡi lành tính

2.200.000

11

682 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 2

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein

1.360.000

12

411 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 3

Cắt hẹp bao quy đầu

550.000

13

809 - TT50 - Ngoại khoa

PT loại 1

Phẫu thuật vết thương bàn tay/bàn chân

2.780.000

14

271 - TT04

PT loại 1

Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy có vét hạch cổ 01 bên

2.860.000

15

271 - TT04

PT loại 1

Phẫu thuật cố định xương bằng khung Veecsair (chưa bao gồm khung và đinh vít)

2.540.000

16

212 - TT50

PT loại 2

Phẫu thuật tạo shunt mạch máu để chạy thận nhân tạo

1.590.000

17

636 - TT50 - Điện quang

TT loại 1

Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi tính

920.000

18

32 - TT50 - HSTC-CĐ

TT loại 2

Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu

900.000

19

726 - TT50

TT loại II

Nội soi bàng quang rút ống thông niệu quản

540.000

Tổng số: 33 danh mục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu296/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 296/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 296/QĐ-UBND giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa Tuyên Quang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 296/QĐ-UBND giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa Tuyên Quang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu296/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 296/QĐ-UBND giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa Tuyên Quang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 296/QĐ-UBND giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa Tuyên Quang 2015

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực