Quyết định 2962/QĐ-UBND

Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2962/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CA BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019 và thay thế Phần 2. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện t
ca tỉnh (file điện t);
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ thực hiện

Lĩnh vực cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thủ tục số 5 Phần I Phụ lục Quyết định s 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Bảo him xã hội Việt Nam)

Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Bảo him xã hội Vit Nam về vic công bố TTHC được sa đổi, bsung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sBHXH, thẻ BHYT thuộc thm quyền giải quyết của Bảo him xã hội Việt Nam.

1.1

Trường hợp 1: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng,

1.2

Trường hp 2: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin

1.3

Trường hợp 3: Cấp lại sổ BHXH do mất

1.4

Trường hợp 4: Cấp lại sổ BHXH do hỏng

1.5

Trường hợp 5: Cấp lại tờ rời do mất, hỏng

PHẦN II:

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Các bước thực hin

Trình tự nội dung thc hin

Bộ phận, viên chức thc hin

Thời gian thc hin

Lĩnh vực cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1.1

Trường hợp 1: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận đúng đủ thành phần hồ sơ

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả cấp huyện

1/4 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

 

Bước 3

In thẻ BHYT và nhập số serial ghi trên phôi thẻ BHYT vào phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

 

Bước 4

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn và lưu trữ hồ sơ theo quy định

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/4 ngày

1.2

Trường hợp 2: Cấp lại thẻ BHYT thay đi thông tin trên thẻ

03 ngày làm việc, k từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra đúng đủ thành phần hồ sơ scan toàn bộ hồ sơ chuyển đến bộ phận Thu qua hệ thống phần mềm TNHS

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 2

Thẩm định, đính kèm file mềm có ảnh chữ ký viên chức thực hiện (danh sách phê duyệt file pdf) vào hồ sơ trên phần mềm TNHS

Viên chức của Bảo him xã hội tại bộ phận Thu

1/2 ngày

 

Bước 3

Tổ trưởng Bộ phận thu duyệt hồ sơ quét ảnh chữ ký/ trình Lãnh đạo ký số phê duyệt trên TNHS/hiệu chỉnh dữ liệu khi lãnh đạo đã phê duyệt/đề nghị Tổ cấp mã số duyệt hiệu chỉnh/thao tác cấp lại thẻ BHYT theo quy định/chuyển Bộ phận Tiếp nhận.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại bộ phận Thu

01 ngày

 

Bước 4

In danh sách phê duyệt đã được ký số, đóng dấu Kiểm tra dữ liệu với hồ sơ cấp đổi thẻ BHYT/duyệt dữ liệu/in thẻ BHYT, đồng thời nhập số serial ghi trên phôi thẻ BHYT vào phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ, và lưu trữ hs theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả cấp huyện

1/2 ngày

1.3

Trường hợp 3: Cấp lại sổ BHXH do mất

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đúng đủ thành phần hồ sơ scan toàn bộ hồ sơ chuyển đến bộ phận Cấp sổ thẻ qua hệ thống phần mềm TNHS

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu/lập Danh sách thẩm định hồ sơ cấp mất sổ BHXH (đính kèm file mềm pdf vào TNHS)

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại bộ phận Cấp sổ thẻ

01 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phê duyệt (phê duyệt bằng chữ ký số)/thao tác cấp lại tờ bìa và tờ rời theo quy định chuyên Bộ phận Tiếp nhận

Viên chức của Bảo hiểm xã hội tại bộ phận Cấp sthẻ

01 ngày

 

Bước 4

In danh sách phê duyệt đã được ký số đóng dấu, vào phần in tờ bìa và tờ rời/kiểm tra/ đối chiếu hồ sơ đề nghị với dữ liệu/ in tờ bìa/ tờ rời/ đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 5

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

1.4

Trường hợp 4: Cấp lại sổ BHXH do hỏng

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận đúng đủ thành phần hồ sơ

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trkết quả cấp huyện

01 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1,5 ngày

 

Bước 3

In sổ BHXH tại phần mềm TST, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 4

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hs theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

01 ngày

1.5

Trường hợp 5: Cấp lại tờ rời do mất, hỏng

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

 

Bước 1

Tiếp nhận đúng đủ thành phần hồ sơ

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 2

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại phần mềm TST

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 3

In tờ rời trên dữ liệu tại phần mềm TST, đóng dấu

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

Bước 4

Trả cho đối tượng theo giấy hẹn trả hồ sơ và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Viên chức của Bảo hiểm xã hội được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

1/2 ngày

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2962/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2962/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2962/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2962/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2962/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2962/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành22/10/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2962/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2962/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

            • 22/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực