Quyết định 2964/QĐ-UBND

Quyết định 2964/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2964/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân lĩnh vực văn hóa gia đình Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban huyện Huế và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2964/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân lĩnh vực văn hóa gia đình Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2964/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của địa phương. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên lĩnh vực văn hóa và gia đình.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: VH, TH;
- Lưu: VT, KSVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2964/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Thẩm quyền quyết định

A1.

Văn hóa cơ sở (08 thủ tục)

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Liên đoàn Lao động cấp huyện, Phòng VHTT

UBND cấp huyện

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

7

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

8

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

A2.

Thư viện (01 thủ tục)

 

 

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

A3.

Gia đình (06 thủ tục)

 

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND huyện)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Phòng VHTT

UBND cấp huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2964/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2964/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2964/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân lĩnh vực văn hóa gia đình Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2964/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân lĩnh vực văn hóa gia đình Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2964/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực20/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2964/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân lĩnh vực văn hóa gia đình Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2964/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân lĩnh vực văn hóa gia đình Huế