Quyết định 297/QĐ-BCA-V19

Quyết định 297/QĐ-BCA-V19 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 297/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2017 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA;
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BCA-V19 ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2017 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 12/CT-BCA-V11 ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2017; Quyết định số 298/QĐ-BCA-HĐPH ngày 25/01/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an (sau đây gọi tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017, Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong CAND; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm tuyên truyền, PBGDPL của cán bộ, chiến sĩ CAND và hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động thực thi công vụ, góp phần làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương), trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an các cấp.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL, nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND năm 2017 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 12/CT-BCA-V11 ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2017.

4. Nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, nhu cầu xã hội, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; gắn việc tuyên truyền, PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong CAND (ban hành kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-BCA-V19 ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an), trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị phạt tù được hưởng án treo.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

2. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự và Công an cấp xã, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong CAND.

a) Các hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, 3, 4.

b) Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật tương trợ tư pháp năm 2007 về dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù trong Công an nhân dân.

c) Hội nghị tập huấn chuyên sâu các quy định của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

3. Nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đăng tải dự thảo VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (thay thế Quyết định số 2962/QĐ-BCA-V19 ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an). Thực hiện nghiêm túc quy định về cung cấp thông tin thông cáo báo chí theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013 của Bộ Tư pháp quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 3332/BCA-V19 ngày 03/9/2013 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Thông tư nói trên; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo, mới được ban hành, văn bản hợp nhất lên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo Luật PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an các đơn vị, địa phương; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong tư vấn, tham mưu triển khai thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân, nội dung tập trung vào các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm như: pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, về phòng cháy, chữa cháy; về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo các văn bản pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, cho ý kiến hoặc ban hành trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

6. Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu pháp luật, rà soát, hệ thống hóa, cập nhật thông tin pháp luật và các quy định pháp luật mới ban hành và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ lãnh đạo, cốt cán, báo cáo viên pháp luật, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong CAND, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự và Công an cấp xã. Tổ chức biên soạn tài liệu Nghiệp vụ công tác pháp chế; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

7. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong các Chương trình, Đề án về PBGDPL của Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan” sau khi được ban hành. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

8. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11) trong CAND theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017.

9. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy pháp luật trong các học viện, nhà trường CAND cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là các đạo luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác công an. Nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy pháp luật và kỹ năng PBGDPL trong các cơ sở đào tạo (học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) của lực lượng CAND phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị CAND, cơ sở đào tạo trong CAND, V19.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

10. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; rà soát, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

11. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, quan điểm, chính sách về cải cách hành chính, kết quả cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong CAND; các chủ trương, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020. Nghiên cứu, xây dựng Đề án tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 trong CAND.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

12. Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Thành lập các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an các cấp, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, các chương trình, đề án có liên quan đến PBGDPL của Trung ương và của Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5), 1 năm (trước ngày 25/11) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 64/2015/TT-BCA ngày 09/12/2015 của Bộ Công an quy định chế độ báo cáo trong Công an nhân dân.

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an một số đơn vị, địa phương; tập hợp tình hình, kết quả và xây dựng báo cáo của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 297/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu297/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 297/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 297/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 297/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu297/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 297/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 297/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

          • 25/01/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực